Strona archiwalna

Starostwo Powiatowe w Świeciu informuje, że niniejsza strona nie jest już aktualnie obowiązującym Biuletynem Informacji Publicznej Starostwa, a stanowi jedynie archiwum dotychczasowych informacji.

Jeśli szukają Państwa aktualnych informacji zapraszamy do aktualnie obowiązującej strony Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:

bip.csw.pl

Strona główna   >  Mapa Biuletynu

Mapa Biuletynu

 Przydatne informacje
  · Katalog spraw
  · Wnioski do pobrania
  · Numery telefonów
  · System kolejkowy
  · Harmonogram dyżurów aptek
  · eUrząd
 AKTUALNOŚCI
 Wybory Samorządowe 2014
  · WYNIKI
  · Powiatowa Komisja Wyborcza
  · Informacje Powiatowej Komisji Wyborczej
  · Uchwały Powiatowej Komisji Wyborczej
  · Informacje i Postanowienia Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy
  · Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  · Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
  · Obwieszczenia
  · Zarządzenia Starosty Świeckiego
  · KODEKS WYBORCZY
  · Prawo wyborcze
  · · Ustawy
  · · Rozporządzenia
  · · Uchwały Rady Powiatu Świeckiego
  · · Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
  · · Obwieszczenia
  · · Zarządzenia Starosty Świeckiego
  · Wybory samorządowe
 Ogłoszenia o naborze
 WYDZIAŁY, STANOWISKA
  · Wydział Organizacyjny
  · Wydział Finansowy
  · Biuro Rady
  · Główny specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej i Zewnętrznej
  · Biuro Prawne
  · Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
  · · Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
  · · · Programy
  · Wydział Geodezji Kartografii,Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  · · Podstawa prawna
  · · Personel Wydziału
  · · PODGK
  · · · Podstawa prawna
  · · · Zgłoszenie pracy geodezyjnej
  · · · Zadania
  · · · Statystyka
  · · ZUDP
  · · · Podstawa prawna
  · · · Zakres obowiązków pracownika ZUDP
  · · · Wnioski
  · Wydział Architektury i Budownictwa
  · · Obwieszczenia Starosty Świeckiego
  · · Gminy Powiatu
  · · Zadania Wydziału
  · · Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  · · Zgłoszenia robót budowlanych z projektem
  · Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  · · Stan środowiska naturalnego
  · · Plan gospodarki odpadami
  · · Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Świeckiego
  · · Spis kart informacyjnych dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  · · Informacje
  · · Rejestr terenów potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, dla powiatu świeckiego
  · · Zawiadomienia o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  · · · 2015
  · · · 2014
  · · · Starsze
  · · · 2010
  · · · 2013
  · · · 2012
  · · · 2011
  · Wydział Komunikacji i Dróg
  · · Wnioski
  · · Instrukcje korzystania z systemu kolejkowego
  · · Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców oraz Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów
  · · Analiza statystyczna
  · Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  · Audytor Wewnętrzny
  · Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności
 WŁADZE I STRUKTURA
  · Zarząd powiatu
  · Rada powiatu
  · · Skład Rady
  · · Kluby radnych
  · · · Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
  · · · Klub Radnych Polskie Stronnictwo Ludowe
  · · · Klub Radnych Obywatelskie Porozumienie Samorządowe
  · · · Klub Radnych 'Porozumienie Obywatelskie'
  · Komisje Rady Powiatu Świeckiego
  · · Kadencja 2002-2006
  · · · Komisja Rewizyjna
  · · · Komisja Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej
  · · · Komisja Polityki Gospodarczej i Finansowej
  · · · Komisja Oświaty i Kultury
  · · · Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
  · · Kadencja 2006-2010
  · · · Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
  · · · Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej
  · · · Komisja Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  · · · Komisja Polityki Finansowej
  · · · Skład osobowy Komisji
  · · · Komisja Statutowa
  · · · Komisja Rewizyjna
  · · Kadencja 2010-2014
  · · · Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
  · · · Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej
  · · · Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  · · · Komisja Polityki Finansowej
  · · · Komisja Rewizyjna
  · · · Komisja Infrastruktury i Gospodarki
  · · Kadencja 2014-2018
  · · · Komisja Rewizyjna
  · · · Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
  · · · Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej
  · · · Komisja Infrastruktury i Gospodarki
  · · · Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  · · · Komisja Polityki Finansowej
  · Starosta
  · · Dane kontaktowe
  · · Podstawowe zadania
  · Wicestarosta
  · · Dane kontaktowe
  · · Podstawowe zadania
  · Sekretarz Powiatu
  · Skarbnik Powiatu
  · Starostwo Powiatowe
  · Struktura organizacyjna
  · Jednostki organizacyjne
  · · Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu
  · · Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu
  · · · Dane adresowe
  · · · Schemat organizacyjny
  · · · Sieć dróg powiatowych
  · · · · Wykaz dróg powiatowych
  · · · · Mapa dróg powiatowych
  · · · Podstawy prawne
  · · · Wnioski
  · · · Pozostałe informacje
  · · · Plany robót
  · · · Przejazdy nienormatywne
  · · · Aktualności
  · · Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu
  · · · Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu
  · · · · Aktualności
  · · · · Dane teleadresowe
  · · · · · Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  · · · · · Ośrodek Interwencji Kryzysowej
  · · · · Kierownictwo
  · · · · Regulamin organizacyjny
  · · · · Statut
  · · · · Kodeks etyki
  · · · · Programy
  · · · · · Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
  · · · · · Program pomocy dziecku i rodzinie
  · · · · · Program Aktywności Lokalnej
  · · · · · Program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych
  · · · · · Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  · · · · · Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
  · · · · · Program Ochrony Zdrowia Psychicznego
  · · · · · Program Rozwoju Pieczy Zastępczej
  · · · · Załatwianie spraw
  · · · · · Osoby niepełnosprawne
  · · · · · · Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  · · · · · · Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny
  · · · · · · Turnusy rehabilitacyjne
  · · · · · · Likwidacja barier w komunikowaniu się
  · · · · · · Likwidacja barier technicznych
  · · · · · · Likwidacja barier architektonicznych
  · · · · · · Sport, kultura, rekreacja i turystyka
  · · · · · · Aktywny samorząd
  · · · · · · · MODUŁ I
  · · · · · · · · POMOC W ZAKUPIE I MONTAŻU OPRZYRZĄDOWANIA DO POSIADANEGO SAMOCHODU
  · · · · · · · · POMOC W UZYSAKNIU PRAWA JAZDY KATEGORII B
  · · · · · · · · POMOC W ZAKUPIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO LUB JEGO ELEMENTÓW ORAZ OPROGRAMOWANIA
  · · · · · · · · DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ W ZAKRESIE OBSŁUGI NABYTEGO W RAMACH PROGRAMU SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I OPROGRAMOWANIA
  · · · · · · · · POMOC W ZAKUPIE WÓZKA INWALIDZKIEGO O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM
  · · · · · · · · POMOC W UTRZYMANIU SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ POSIADANEGO WÓZKA INWLAIDZKIEGO O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM
  · · · · · · · · POMOC W ZAKUPIE PROTEZY KOŃCZYNY, W KTÓREJ ZASTOSOWANO NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE, TJ. PROTEZY NA CO NAJMNIEJ III POZIOMIE JAKOŚCI
  · · · · · · · · POMOC W UTRZYMANIU SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ POSIADANEJ PROTEZY KOŃCZYNY (CO NAJMNIEJ NA III POZIOMIE JAKOŚCI)
  · · · · · · · · POMOC W UTRZYMANIU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POPRZEZ ZAPEWNIENIE OPIEKI DLA OSOBY ZALEŻNEJ
  · · · · · · · MODUŁ II
  · · · · · Domy Pomocy Społecznej
  · · · · · Ośrodek Interwencji Kryzysowej
  · · · · · RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA
  · · · · · · Informacje ogólne
  · · · · · · Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
  · · · · · · Procedura i pomoc
  · · · · · · Usamodzielnienia
  · · · · · · Odpłatność
  · · · · · · Grupa wsparcia i szkolenia
  · · · · · PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE
  · · · · · · Procedura skierowania i umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej
  · · · · · · Usamodzielnienia
  · · · · · · Odpłatność
  · · · · · Cudzoziemcy
  · · · · Zamówienia publiczne
  · · · · Finanse
  · · · · · Budżet jednostki
  · · · · · Majątek jednostki
  · · · · · Roczne sprawozdania z wykonania budżetu
  · · · · Rejestry, ewidencje, archiwa
  · · · · Kontrole
  · · · · Ogłoszenia o naborze
  · · · · · Aktualne
  · · · · · W toku
  · · · · · Rozstrzygnięte
  · · · · · Unieważnione
  · · · · Redakcja
  · · · · Pozostałe informacje
  · · · · Projekt systemowy 'Aktywni na rynku pracy'
  · · · · · 2014
  · · · · · · KONSULTACJE SPOŁECZNE
  · · · Ośrodek Interwencji Kryzysowej
  · · Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świeciu
  · · · Statut
  · · · Ogólna charakterystyka poradni
  · · · Organizacja pracy poradni
  · · · Aktualności
  · · · Kadra
  · · · · Dyrektor
  · · · · Pedagodzy
  · · · · Psycholodzy
  · · · · Logopedzi
  · · · · Lekarze
  · · · · Administracja
  · · · · Obsługa
  · · · · Rehabilitant
  · · · Regulamin naboru
  · · · Druki do pobrania
  · · · Artykuły
  · · · · Zaburzenia odżywiania
  · · · Ewaluacja pracy poradni
  · · · Oferta szkoleniowa poradni na rok szkolny 2012/13
  · · Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świeciu
  · · · Dane adresowe szkół
  · · · KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO
  · · · Nabór na rok szkolny 2014/2015
  · · · Procedura kierowania uczniów do młodzieżowych ośrodków socjoterapii
  · · · Udzielanie dotacji dla szkoły niepublicznej
  · · · Wyjaśnienia dotyczące funkcjonowania placówek oświatowych w zreformowanym systemie oświaty.
  · · · POMOC ZDROWOTNA
  · · · Struktura organizacyjna PZEAS
  · · · Statut PZEAS
  · · · Regulamin Organizacyjny PZEAS
  · · · Regulamin pracy PZEAS
  · · · Regulamin Naboru na Wolne Stanowiska Urzędnicze w PZEAS w Świeciu
  · · · Regulamin wynagradzania pracowników PZEAS w Świeciu
  · · · Regulamin Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w PZEAS w Świeciu
  · · · Regulamin dokonywania okresowych ocen pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Powiatowym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Świeciu
  · · · Sprawozdania
  · · · ECDL
  · · · KONKURSY
  · · · ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2009
  · · · Zarządzenia dyrektora PZEAS w Świeciu
  · · · · 2014
  · · · · 2013
  · · · · 2012
  · · · · 2011
  · · · · 2010
  · · · Projekty, Programy współfinansowane
  · · · · Dobre kształcenie - lepszy start zawodowy
  · · · · Astro - Baza
  · · · · Projekt 'Obywatel'
  · · · · Przez dobrą edukację ku lepszej przyszłości
  · · · · Dobre kształcenie - lepszy start zawodowy II
  · · · · Program Indywidualizacja Procesu Nauczania i Wychowania
  · · · · Tablice interaktywne
  · · · · 'Wyposażenie w środki i zasoby pomieszczeń dydaktycznych...'
  · · · · 'Modernizacja obiektów dydaktycznych w Powiecie Świeckim'
  · · · · Dobre kształcenie - lepszy start zawodowy III
  · · · · Radosna Szkoła
  · · · · Kompelksowe wsparcie szkół i przedszkoli w Powiecie Świeckim - szansą na sukces edukacyjny'
  · · · Aktualności
  · · I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu
  · · · Kadra pedagogiczna
  · · · Dane teleadresowe
  · · · Dokumenty szkoły do pobrania
  · · Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu
  · · · Dane adresowe
  · · · Organizacja szkoły
  · · · · Schemat organizacyjny
  · · · · Stanowiska kierownicze
  · · · · Typy szkół
  · · · · Kadra pedagogiczna
  · · · Akty prawne
  · · · · Statut szkoły
  · · · · Wybrane regulaminy
  · · · · Zarządzenia
  · · · Rejestry
  · · · Aktualności
  · · · · aktualności
  · · · Projekty unijne
  · · · · Szkoła kluczowych kompetencji
  · · · · Nowa jakość kształcenia zawodowego
  · · · · Dobre kształcenie - lepszy start zawodowy
  · · · Archiwum
  · · Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem
  · · · Dane adresowe
  · · · Kierownictwo szkoły
  · · · Profile kształcenia
  · · · Schemat organizacyjny
  · · · Nauczyciele
  · · · Wydarzenia i komunikaty
  · · · Szkolny Ośrodek Kariery
  · · Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu
  · · · Dane adresowe
  · · · Schemat organizacyjny
  · · · Stanowiska kierownicze
  · · · Typy szkół
  · · · Regulamin szkolny
  · · · · Program profilaktyki szkolnej
  · · · Statut szkoły
  · · · Wewnątrzszkolny system oceniania
  · · · Program wychowawczy
  · · · · Roczny program wychowawczy
  · · · Regulamin Rady Pedagogicznej
  · · · Program Rozwoju Szkoły
  · · · Koncepcja pracy szkoły
  · · · Wydarzenia
  · · Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu
  · · · Dane Adresowe
  · · · Organizacja i Sprawowane Funkcje
  · · · · RADA PEDAGOGICZNA SOSW
  · · · · WYCHOWAWCY INTERNATU
  · · · · ADMINISTRACJA I OBSŁUGA
  · · · Oferta Edukacyjna
  · · · · WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
  · · · · SZKOŁA PODSTAWOWA
  · · · · GIMNAZJUM
  · · · · SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
  · · · · ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA
  · · · Statut Ośrodka
  · · · Program Wychowawczy
  · · · Koncepcja Pracy i Rozwoju SOSW
  · · · Plan Nadzoru Pedagogicznego w SOSW
  · · · Program Profilaktyki Szkolnej
  · · Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Bąkowieom Dziecka” gm. Warlubie
  · · · Podstawa prawna
  · · · Program Naprawczy
  · · · Statut
  · · · wakacje 2011
  · · Dom Pomocy Społecznej w Gołuszycach
  · · · Dane adresowe
  · · · Regulamin organizacyjny
  · · · Struktura organizacyjna
  · · · Procedura Przyjęcia Mieszkańca
  · · · Program naprawczy
  · · · Statut
  · · · Informacje dotyczace zamówień publicznych.
  · · · Informacje dotyczące ofert pracy.
  · · · Standard w DPS Gołuszyce
  · · Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu
  · · · Akty prawne
  · · · Kierunki kształcenia
  · · · Informacje
  · · Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu
  · Jednostki zespolone
  · Gminy
 POWIAT ŚWIECKI
  · Lokalizacja
  · Dane statystyczne
  · · Dane statystyczne Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  · Zadania publiczne
  · · Zadania własne
  · · Zadania zlecone
  · Strategia rozwoju, Strategia Promocji Powiatu Świeckiego, Logotypy
  · Związek Powiatów Polskich
  · Związki i stowarzyszenia
  · Środowisko naturalne
  · Inspekcja Weterynaryjna / Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świeciu
  · · STRONA GŁÓWNA
  · · REGULAMIN
  · · STATUS PRAWNY
  · · STRUKTURA
  · · ZADANIA
  · · OFERTY PRACY
  · · INFORMACJE SZKOLENIOWE
  · · SPRAWOZDANIA i OŚWIADCZENIA
  · · MAJĄTEK
  · · REDAKCJA BIP PIW ŚWIECIE
  · · DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
  · · SKARGI/WNIOSKI
  · · PETYCJE
  · · PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
  · · PRZETARGI I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  · · AKTY PRAWNE
  · · POLECANE STRONY
  · · DANE TELEADRESOWE
  · · INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  · PN-EN ISO 9001:2009 i PN-EN ISO 14001:2005
  · · Poradnik dla Klienta
  · · · Numery telefonów
  · · · Katalog spraw
 Informacje o środowisku i o ochronie
 FUNDUSZE STRUKTURALNE
  · Informacje ogólne
  · Realizowane projekty
 MAJĄTEK POWIATU
  · Budżet
  · · Zasady finansowania
  · · Realizacja budżetu
  · · · 2003
  · · · 2004
  · · · 2005
  · · · 2006
  · · · 2007
  · · · 2008
  · · · 2009
  · · · 2010
  · · · 2011
  · · · 2012
  · · · 2013
  · · · 2014
  · · · 2015
  · · Inwestycje
  · · · 2003
  · · · 2004
  · · · 2005
  · · · 2006
  · · · 2007
  · · · 2008
  · · · 2009
  · · · 2010
  · · Zobowiązania i poręczenia
  · · · 2005
  · · · 2006
  · · · 2007
  · · · 2008
  · · Dotacje otrzymane od JST
  · · · 2005
  · · · 2006
  · · · 2007
  · · · 2008
  · · Dotacje przekazane JST
  · · · 2005
  · · · 2006
  · · · 2007
  · · · 2008
  · · Pomoc Publiczna
  · · · 2005
  · · · 2006
  · · · 2007
  · · · 2008
  · · · 2009
  · · · 2011
  · · · 2012
  · · · 2013
  · · Ulgi, odroczenia, umorzenia
  · · · 2005
  · · · 2006
  · · · 2007
  · · · 2008
  · · · 2009
  · · · 2013
  · · Bilans skonsolidowany
  · · Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu
  · · · 2005
  · · · 2006
  · · · 2007
  · · · 2008
  · · · 2009
  · · · 2010
  · · · 2011
  · · · 2012
  · · Opinie RIO
  · · Bilanse
  · · · 2007
  · · · 2008
  · · · 2009
  · · · 2011
  · · · 2012
  · · · 2013
  · · · 2014
  · Dług publiczny
  · Majątek powiatu
 PRAWO LOKALNE
  · Statut
  · Uchwały
  · Archiwum Uchwał
  · · Uchwały do 2003
  · · · Uchwały Rady
  · · · · 2002
  · · · · 2003
  · · · · 2004
  · · · Uchwały Zarządu
  · · · · 2002
  · · · · 2003
  · · · · 2004
  · Decyzje Zarządu Powiatu Świeckiego
  · Postanowienia Zarządu Powiatu Świeckiego
  · Inne dokumenty
  · · Zarządzenia Starosty
  · Protokoły
  · · Z sesji Rady powiatu
  · · Z posiedzeń komisji Rady
  · · · Komisje Rady Powiatu Świeckiego kadencja 2010-2014
  · · · · Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
  · · · · Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej
  · · · · Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  · · · · Komisja Polityki Finansowej
  · · · · Komisja Rewizyjna
  · · · · Komisja Infrastruktury i Gospodarki
  · · · Komisje Rady Powiatu Świeckiego kadencja 2006-2010
  · · · · Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
  · · · · Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej
  · · · · Komisja Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  · · · · Komisja Polityki Finansowej
  · · · · Skład osobowy stałych komisji Rady Powiatu Świeckiego
  · · · · Komisja Statutowa
  · · · · Komisja Rewizyjna
  · · · Komisje Rady Powiatu Świeckiego kadencja 2002-2006
  · · · · Komisja Oświaty i Kultury
  · · · · Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
  · · · · Komisja Rewizyjna
  · · · · Komisja Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej
  · · · · Komisja Polityki Gospodarczej i Finansowej
  · · · Komisje Rady Powiatu Świeckiego kadencja 2014-2018
  · · · · Komisja Rewizyjna
  · · · · Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
  · · · · Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej
  · · · · Komisja Infrastruktury i Gospodarki
  · · · · Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  · · · · Komisja Polityki Finansowej
  · · · · Komisja Statutowa
  · · Z posiedzeń Zarządu
  · Deklaracje Rady Powiatu Świeckiego
  · Apel Rady Powiatu Świeckiego
  · Europejski Kodeks Dobrej Administracji
  · Obwieszczenia Starosty Świeckiego
  · Oświadczenia Rady Powiatu Świeckiego
 zarządzenia
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 PRZETARGI NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI
  · Otwarte
  · Zamknięte
  · Rozstrzygnięte
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  · 2008
  · · Radni
  · · Marzena Kempińska - Starosta Powiatu Świeckiego
  · · Barbara Studzińska - Wicestarosta Powiatu Świeckiego
  · · Marek Burzyński - Sekretarz Powiatu Świeckiego
  · · Dariusz Woźniak - Skarbnik Powiatu Świeckiego
  · · Kierownicy jednostek organizacyjnych
  · · Kierownicy wydziałów
  · · Pracownicy wydający decyzje w imieniu starosty
  · · Roman Zagórski-Przewodniczący Rady Powiatu Świeckiego.
  · 2009
  · · Przewodniczący Rady Powiatu Świeckiego
  · · Radni Powiatu Świeckiego
  · · Starosta Powiatu Świeckiego
  · · Wicestarosta Powiatu Świeckiego
  · · Sekretarz Powiatu Świeckiego
  · · Skarbnik Powiatu Świeckiego
  · · Kierownicy wydziałów
  · · Kierownicy jednostek organizacyjnych
  · · Pracownicy wydający decyzje w imieniu starosty
  · Oświadczenia majątkowe radnych składane na początek kadencji 2010-2014
  · 2010
  · · Radni Powiatu Świeckiego
  · · Członkowie Zarządu Powiatu Świeckiego
  · · Sekretarz Powiatu Świeckiego
  · · Skarbnik Powiatu Świeckiego
  · · Kierownicy Wydziałów
  · · Pracownicy wydający decyzje w imieniu Starosty
  · · Kierownicy jednostek organizacyjnych
  · 2011
  · · Radni
  · · Członkowie Zarządu Powiatu Świeckiego
  · · Sekretarz Powiatu Świeckiego
  · · Skarbnik Powiatu Świeckiego
  · · Kierownicy Wydziałów
  · · Pracownicy wydający decyzje w imieniu Starosty
  · · Kierownicy jednostek organizacyjnych
  · 2012
  · · Radni
  · · Członkowie Zarządu Powiatu Świeckiego
  · · Sekretarz Powiatu Świeckiego
  · · Skarbnik Powiatu Świeckiego
  · · Kierownicy Wydziałów
  · · Pracownicy wydający decyzje w imieniu Starosty
  · · Kierownicy jednostek organizacyjnych
  · 2013
  · · Radni
  · · Członkowie Zarządu Powiatu Świeckiego
  · · Sekretarz Powiatu Świeckiego
  · · Skarbnik Powiatu Świeckiego
  · · Kierownicy Wydziałów
  · · Pracownicy wydający decyzje w imieniu Starosty
  · · Kierownicy jednostek organizacyjnych
  · · Nadleśniczy
  · 2014
  · · Radni
  · · Kierownicy jednostek organizacyjnych
  · · Kierownicy Wydziałów,Pracownicy wydający decyzje w imieniu Starosty.
  · · Nadleśniczy
  · · Skarbnik Powiatu Świeckiego
  · · Sekretarz Powiatu Świeckiego
  · · Członkowie Zarządu Powiatu Świeckiego
  · Archiwum oświadczeń majątkowych
  · · 2003
  · · · Sekretarz Powiatu
  · · · Skarbnik Powiatu
  · · · Przewodniczący Rady Powiatu Świeckiego Roman Zagórski
  · · · Radni Powiatu Świeckiego
  · · · · Wicestarosta Powiatu
  · · · · Mirosława Maria Stanny Radna Powiatu Świeckiego
  · · · · Paweł Joachim Zimniak Radny Powiatu Świeckiego
  · · · · Michał Trzopek Radny Powiatu Świeckiego
  · · · · Jolanta Teresa Wieczorek Radna Powiatu Świeckiego
  · · · · Teresa Szafrańska Radna Powiatu Świeckiego
  · · · · Krzysztof Pieniążek Radny Powiatu Świeckiego
  · · · · Marian Feliks Mindak Radny Powiatu Świeckiego
  · · · · Andrzej Mirosław Kowalski Radny Powiatu Świeckiego
  · · · · Adam Knapik Radny Powiatu Świeckiego
  · · · · Krzysztof Jan Gwizdała Radny Powiatu Świeckiego
  · · · · Mariusz Piotr Górski Radny Powiatu Świeckiego
  · · · · Zdzisław Jan Gęsicki Radny Powiatu Świeckiego
  · · · · Sławomir Filip Radny Powiatu Świeckiego
  · · · · Roman Jan Czechowski Radny Powiatu Świeckiego
  · · · · Grzegorz Kazimierz Chmielewski Radny Powiatu Świeckiego
  · · · · Jan Chariasz Radny Powiatu Świeckiego
  · · · · Andrzej Tadeusz Benduski Radny Powiatu Świeckiego
  · · · · Józef Belt Radny Powiatu Świeckiego
  · · · Kierownicy Wydziałów
  · · · · Marek Burzyński Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
  · · · · Jerzy Czyż Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  · · · · Stanisław Staniszewski Kierownik Wydziału Komunikacji i Dróg
  · · · · Jolanta Cosban - Woytycha Inspektor w Wydziale Komunikacji i Dróg
  · · · · Zbigniew Kiełpiński Z-ca Geodety Powiatowego
  · · · · Romuald Rek Geodeta Powiatowy
  · · · · Grzegorz Szymański Kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa
  · · · · Danuta Trajder Główny Księgowy
  · · · Kierownicy jednostek organizacyjnych
  · · · · Ewa Joachimiak - Dyrektor Z.S.P. w Świeciu
  · · · · Krystyna Pawłowska-Redzimska - Dyrektor Z.S.P. w Nowem
  · · · · Piotr Kalinoski - Dyrektor Z.S.O. w Nowem
  · · · · Alina Jeneralska - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu
  · · · · Violetta Antkowska - Dyrektor Domu Dziecka w Bąkowie
  · · · · Zbigniew Blaurok - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach
  · · · · Magdalena Szerszyńska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu
  · · · · Justyna Jasińska - Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Świeciu
  · · · · Adam Wenda - Nadleśniczy Nadleśnictwa Zamrzenica
  · · · · Mieczysław Gawron - Nadleśniczy Nadleśnictwa Osie
  · · · · Włodzimierz Robert - Nadleśniczy Nadleśnictwa Dąbrowa
  · · · · Jan Rychlicki - Nadleśniczy Nadleśnictwa Różanna
  · · · · Mariusz Ostrowski - Dyrektor SP ZOZ w Świeciu
  · · · · Michalina Figurska - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu
  · · · · Marek Soska - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu
  · · · · Mirosława Pietryka - Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu
  · · · · Adam Ruciński - Z-ca Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu
  · · · · Renisława Olkowska - Kierownik Referatu Ewidencji Świadczeń w PUP Świecie
  · · · · Eżbieta Warmier - Kierownik Filli PUP w Nowem
  · · · · Bożena Szydłowska - Kierownik Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Świeciu
  · · · · Józef Brózdowski - Dyrektor Z.S.S. Nr 1 w Świeciu
  · · · · Adam Kufel - Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu
  · · · · Cecylia Szupryczyńska - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Świeciu
  · · · Starosta Powiatu Świeckiego Marzena Kempińska
  · · 2004
  · · · Sekretarz Powiatu
  · · · Skarbnik Powiatu
  · · · Kierownicy Wydziałów
  · · · · Marek Burzyński Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
  · · · · Jerzy Czyż Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  · · · · Stanisław Staniszewski Kierownik Wydziału Komunikacji i Dróg
  · · · · Zbigniew Kiełpiński Z-ca Geodety Powiatowego
  · · · · Romuald Rek Geodeta Powiatowy
  · · · · Grzegorz Szymański Kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa
  · · · Radni Powiatu Świeckiego
  · · · · Barbara Studzińska Wicestarosta
  · · · · Paweł Joachim Zimniak Radny Powiatu Świeckiego
  · · · · Jolanta Teresa Wieczorek Radna Powiatu Świeckiego
  · · · · Michał Trzopek Radny Powiatu Świeckiego
  · · · · Teresa Szafrańska Radna Powiatu Świeckiego
  · · · · Mirosława Maria Stanny Radna Powiatu Świeckiego
  · · · · Krzysztof Pieniążek Radny Powiatu Świeckiego
  · · · · Marian Feliks Mindak Radny Powiatu Świeckiego
  · · · · Andrzej Mirosław Kowalski Radny Powiatu Świeckiego
  · · · · Adam Knapik Radny Powiatu Świeckiego
  · · · · Krzysztof Jan Gwizdała Radny Powiatu Świeckiego
  · · · · Mariusz Piotr Górski Radny Powiatu Świeckiego
  · · · · Zdzisław Jan Gęsicki Radny Powiatu Świeckiego
  · · · · Sławomir Filip Radny Powiatu Świeckiego
  · · · · Roman Jan Czechowski Radny Powiatu Świeckiego
  · · · · Grzegorz Kazimierz Chmielewski Radny Powiatu Świeckiego
  · · · · Jan Chariasz Radny Powiatu Świeckiego
  · · · · Andrzej Tadeusz Benduski Radny Powiatu Świeckiego
  · · · · Józef Belt Radny Powiatu Świeckiego
  · · · · Ryszard Pacek Radny Powiatu Świeckiego
  · · · Kierownicy jednostek organizacyjnych
  · · · · Ewa Joachimiak - Dyrektor Z.S.P. w Świeciu |
  · · · · Piotr Kalinowski - Dyrektor Z.S.O. w Nowem
  · · · · Violetta Antkowska - Dyrektor Domu Dziecka w Bąkowie
  · · · · Zbigniew Blaurok - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach
  · · · · Magdalena Szerszyńska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu
  · · · · Adam Wenda - Nadleśniczy Nadleśnictwa Zamrzenica
  · · · · Mieczysław Gawron - Nadleśniczy Nadleśnictwa Osie
  · · · · Włodzimierz Robert - Nadleśniczy Nadleśnictwa Dąbrowa
  · · · · Jan Rychlicki - Nadleśniczy Nadleśnictwa Różanna
  · · · · Michalina Figurska - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu
  · · · · Marek Soska - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu
  · · · · Mirosława Pietryka - Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu
  · · · · Adam Ruciński - Z-ca Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu
  · · · · Renisława Olkowska - Kierownik Referatu Ewidencji Świadczeń w PUP Świecie
  · · · · Eżbieta Warmbier - Kierownik Filli PUP w Nowem
  · · · · Bożena Szydłowska - Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Świeciu
  · · · · Józef Brózdowski - Dyrektor ZSS Nr 1 w Świeciu
  · · · · Adam Kufel - Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu
  · · · · Cecylia Szupryczyńska - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Świeciu
  · · · · Tomasz Michalak - Dyrektor Specjalnego Osrodka Szkolno - Wychowawczego w Warlubiu
  · · · · Jarosław Gierszewski - Dyrektor SPZOZ w Świeciu
  · · · Przewodniczący Rady Powiatu Świeckiego Roman Zagórski
  · · · Starosta Powiatu Świeckiego Marzena Kempińska
  · · · Pracownicy wydający decyzje w imieniu Starosty
  · · · · Mirosław Karwasz - Wydział Komunikacji i Dróg
  · · · · Zygmunt Didyk - Wydział Komunikacji i Dróg
  · · · · Rafał Semrau - Wydział Komunikacji i Dróg
  · · · · Hanna Majka - Wydział Komunikacji i Dróg
  · · · · Jolanta Cosban - Woytycha - Wydział Komunikacji i Dróg
  · · · · Agnieszka Kamińska - Wydział Komunikacji i Dróg
  · · · · Michał Goliński - Wydział Komunikacji i Dróg
  · · 2005
  · · · Sekretarz Powiatu
  · · · Skarbnik Powiatu
  · · · Radni Powiatu Świeckiego
  · · · Starosta Powiatu Świeckiego Marzena Kempińska
  · · · Kierownicy jednostek organizacyjnych
  · · · Przewodniczący Rady Powiatu Świeckiego Roman Zagórski
  · · · Wicestarosta Powiatu Świeckiego Barbara Studzińska
  · · · Pracownicy wydający decyzje w imieniu Starosty
  · · · Kierownicy Wydziałów.
  · · 2006
  · · · Radni
  · · · Starosta Powiatu Świeckiego
  · · · Sekretarz Powiatu
  · · · Skarbnik Powiatu
  · · · Kierownicy jednostek organizacyjnych
  · · · Kierownicy wydziałów
  · · · Pracownicy wydający decyzje w imieniu starosty
  · · 2007
  · · · Radni
  · · · Starosta Powiatu Świeckiego
  · · · Wicestarosta Powiatu Świeckiego
  · · · Sekretarz Powiatu
  · · · Skarbnik Powiatu
  · · · Kierownicy jednostek organizacyjnych
  · · · Kierownicy wydziałów
  · · · Pracownicy wydający decyzje w imieniu starosty
  · Oświadczenia majątkowe składane na koniec kadencji 2010-2014
  · · Oświadczenia majątkowe składane na koniec kadencji Zarządu Powiatu Świeckiego (2010-2014)
  · Oświadczenia Majątkowe Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych oraz pracowników złożone na początek i koniec pełnienia funkcji
  · Oświadczenia majątkowe składane na początek kadencji 2014-2018.
  · · Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu Świeckiego składane na pocztątek kadencj (2014-2018)
  · · Radni Powiatu Świeckiego - pierwsze oświadczenia majątkowe w kadencji 2014-2018
  · Druki oświadczeń majątkowych
 KONTROLE
  · Kontrole 2005
  · Kontrole 2006
  · Kontrole 2007
  · Kontrole 2008
  · Kontrole 2009
  · Kontrole 2010
  · Kontrole 2011
  · Kontrole 2012
  · Kontrole 2013
  · Kontrole 2014
 Petycje
 ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  · Przetargi 2003


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij