Strona archiwalna

Starostwo Powiatowe w Świeciu informuje, że niniejsza strona nie jest już aktualnie obowiązującym Biuletynem Informacji Publicznej Starostwa, a stanowi jedynie archiwum dotychczasowych informacji.

Jeśli szukają Państwa aktualnych informacji zapraszamy do aktualnie obowiązującej strony Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:

bip.csw.pl

Stowarzyszenia zarejestrowane na terenie powiatu świeckiego

Stowarzyszenia zarejestrowane na terenie powiatu świeckiego

Ewidencję stowarzyszeń zwykłych, klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej oraz uczniowskich klubów sportowych prowadzi Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.
Kontakt:

ul. Gen. Józefa Hallera 9
86 - 100 Świecie
tel (52) 56 83 176
tel/fax (52) 56 83 177
e-mail: obywatelski@csw.plI. WYKAZ STOWARZYSZEŃ ZAREJESTROWANYCH W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.)

 1. Towarzystwo Wspierania Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Świeciu, 86-100 Świecie, ul.Nadbrzeżna 2a – działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, organizowanie, prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych oraz warsztatów terapii zajęciowej i inicjowanie prac w zakresie oświaty i wychowania, rehabilitacji zawodowej i społecznej. Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 24.11.1992r.. NR KRS: 0000076664.

 2. Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Zdrowie Dziecka" w Nowem, 86-170 Nowe, os. Nowy Świat 8 – wyjście naprzeciw specyficznym potrzebom rozwojowym dzieci niepełnosprawnych oraz przedłużenie oddziaływań rewalidacyjnych podejmowanych przez placówki oświatowe.Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 28.07.1997r. NR KRS: 0000080065.

 3. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Rodzin Patologicznych "Baszta" w Nowem, 86-170 Nowe, ul. Krótka 7 – zapewnienie opieki i bezpieczeństwa dzieciom z rodzin patologicznych po zajęciach szkolnych.Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 21.04.1998r. pod pozycją A1001.

 4. Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Gołuszycach, Gołuszyce, 86-120 Pruszcz – wspieranie, organizowanie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych i tworzenie ośrodków świadczących usługi specjalistyczne na rzecz osób niepełnosprawnych. Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 10.07.1997r. NR KRS: 0000037438.

 5. Stowarzyszenie Komitet Obywatelski z siedzibą w Świeciu, Świecie 86-100 ul. WP 139 – dążenie do rozwoju gospodarczego gmin oraz poprawy warunków życia ich mieszkańców. Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 30.11.2001r. NR KRS: 0000067995.

 6. Stowarzyszenie Rozwoju Regionu Świeckiego "Moje miasto" w Świeciu, 86-100 Świeciu, ul. Okrężna 9 – aktywizacja życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego, tworzenie warunków do aktywnego wypoczynku i uprawiania masowego sportu, tworzenie terenów zielonych, ścieżek rowerowych i bezpiecznych miejsc do uprawniania jazdy na rolkach. Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 30.06.1998r.

 7. Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły w Świeciu, 86-111 Gruczno, ul. Młyńska 4 – promowanie i ochrona walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych Doliny Dolnej Wisły. Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 22.12.1997r. NR KRS: 0000060156.

 8. Stowarzyszenie "Bractwo Czarnej Wody" w Osiu, 86-150 Osie, ul. Rynek 11a - posiada status organizacji pożytku publicznego – promowanie i ochrona walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych obszarów leżących nad Brdą. Wpis do rejestru stowarzyszeń 21.03.2001r. NR KRS: 0000003678.

 9. Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Lokalnej w Warlubiu, 86-160 Warlubie, ul. Dworcowa 15 – osiągnięcie wszechstronnego społeczno-gospodarczego rozwoju Gminy Warlubie.Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 22.09.1997r. NR KRS: 0000071493.

 10. Towarzystwo Gospodarcze w Jeżewie z siedzibą w Laskowicach, 86-130 Laskowice, ul. Parkowa 7 – reprezentowanie i ochrona wspólnych interesów gospodarczych zrzeszonych członków oraz inspirowanie i koordynowanie działalności gospodarczej.Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 19.03.1996r.

 11. Towarzystwo Rozwoju Gminy Pruszcz w Pruszczu, 86-120 Pruszcz, ul. Łowińska 9 – wszechstronny rozwój gminy Pruszcz i gmin ościennych oraz wspieranie integracji europejskiej. Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 13.11.1996r. NR KRS: 0000015454.

 12. Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej "Inkubator Przedsiębiorczości", 86-100 Świecie, ul. Chmielniki 2B - posiada status organizacji pożytku publicznego - wspomaganie rozwoju gospodarczego, społecznego, promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej oraz wspomaganie organizacji pozarządowych.Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 27.06.2000r. NR KRS: 0000118379.

 13. Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Drzycim z siedzibą w Gródku, Gródek ul. Sosnowa 4, 86-140 Drzycim – wszechstronny rozwój Gminy Drzycim, wspieranie inicjatyw gospodarczych, rozwoju agroturystyki, oświaty, kultury, służby zdrowia i opieki społecznej oraz osób niepełnosprawnych.Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 20.07.2001r. NR KRS: 0000029694.

 14. Stowarzyszenie Rodzin Chorych Dzieci i Dorosłych na Schorzenia Centralnego Układu Nerwowego w Świeciu, 86-100 Świecie, ul. Św. Wincentego 3 – poznanie, ocena rodzaju, skali potrzeb dzieci ze schorzeniami C.U.N, po udarach mózgu i z demencją. Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 08.02.2002r. NR KRS: 0000089681.

 15. Stowarzyszenie Społeczny Komitet Telewizji Satelitarnej Osiedla Kościuszki w Świeciu, 86-100 Świeciu, ul. Kościuszki 12/28 – umożliwienie transmitowania programów stacji naziemnych i satelitarnych oraz organizowanie spotkań i dyskusji nt kultury filmowej. Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 28.02.2002r. NR KRS: 0000095947.

 16. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy "Wda" w Świeciu, 86-100 Świecie, ul. Sienkiewicza 18. - propagowanie, organizowanie, stwarzanie odpowiednich warunków do uprawiania sportu i kultury fizycznej oraz dbanie o prawidłowy rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży.Wpis do rejestru Prez. Woj. Rady Nar. dnia 23.05.1957 r. Wpis do KRS dnia 17.10.2001r. NR KRS: 0000054569.

 17. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko-Gminny Klub Sportowy "Wisła"w Nowem, 86-170 Nowe, ul. Sportowa 1 – organizowanie i rozwijanie kultury fizycznej i sportu.Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 24.05.1957r, NR KRS: 0000018482.

 18. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Gminny Ludowy Klub Sportowy "Tor" w Laskowicach, 86-130 Laskowice, ul. Mickiewicza 6 – rozwój różnych dyscyplin sportu oraz czynny udział w życiu kulturalnym, gospodarczym i społecznym. Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 06.12.1977r. NR KRS: 0000027712.

 19. Stowarzyszenie - Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Marianki" w Świeciu, 86-105 Świecie, ul. Wyszyńskiego 15. Zarejestrowane 10.02.1987r. w UW w Bydgoszczy, dnia 14.02.1997r. w Sądzie Wojewódzkim w dziale A pod nr SZS76, a od dnia 10.06.2002r. w KRS pod nr: 0000117311. Cele m.in: prowadzenie działalności w sferze kultury fizycznej, rekreacji ruchowej i promocji zdrowia oraz aktywnego wypoczynku wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Stowarzyszenie wykreślono z KRS dnia 18 września 2015r.  

 20. Stowarzyszenie Klub Szachowy "Gambit" w Świeciu,  86-105 Świecie ul. Kardynała Wyszyńskiego 15. - popularyzacja i rozwój szachów.Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 23.10.2007r. NR KRS: 0000291402.

 21. Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Świeciu, 86-100 Świecie, ul. Mestwina 1 – działalność w zakresie kultury fizycznej, kultury, oświaty, ochrony środowiska, krzewienia turystyki i krajoznawstwa, podtrzymywanie tradycji narodowej oraz nauki, edukacji ,oświaty i wychowania dzieci i młodzieży. Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 06.04.2001r. NR KRS: 0000004987.

 22. Stowarzyszenie Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Świeciu, 86-105 Świecie, Al. Jana Pawła II 8 – propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród młodzieży szkolnej na obszarze działania związku, organizacja imprez sportowych i prowadzenie powiatowego systemu współzawodnictwa sportowego dla młodzieży szkolnej. Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 26.11.1999r. NR KRS: 0000279738.

 23. Stowarzyszenie Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Świeciu, 86-100 Świecie, ul. WP 173 – krzewienie kultury fizycznej i turystyki wśród dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 10.10.1997r. NR KRS: 0000007114.

 24. Stowarzyszenie Miejski Ludowy Klub Sportowy "Wisła" Świecie w Świeciu, 86-100 Świecie, ul. Tucholska 7 – rozwój dyscypliny zapasów oraz stałe podnoszenie poziomu sportowego. Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 17.08.1998r. NR KRS:0000110722.

 25. Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy "Sparta" Przysiersk, 86-122 Bukowiec - rozwój różnych dyscyplin sportu oraz czynny udział w życiu kulturalnym, gospodarczym i społecznym. Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 21.02.1991r. NR KRS: 0000031603.

 26. Stowarzyszenie Klub Wiejskiego Towarzystwa Sportowego "Gwiazda" w Bukowcu, 86-122 Bukowiec, ul. Dr Floriana Ceynowy 15 – rozwijanie różnych form wychowania fizycznego, sportu, turystyki i rekreacji oraz udział w życiu kulturalnym, gospodarczym i społecznym Gminy. Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 14.05.1998r. NR KRS:0000115444.

 27. Stowarzyszenie Towarzystwo Ćwiczeń Siłowych "Jurand" w Osiu, 86-150 Osie, ul. Rynek 4 – organizowanie i rozwijanie kulturystyki oraz edukacja i wychowanie przez sport.Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 13.02.1998r. NR KRS: 0000085608.

 28. Stowarzyszenie Świecki Klub Shorin-Ryu - Karate w Świeciu, 86-100 Świecie, ul. Okrężna 25 – organizowanie i propagowanie wschodnich sztuk walki i kultury fizycznej. Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 28.06.1993r. NR KRS:0000011510.

 29. Stowarzyszenie Jeżewskie Towarzystwo Wędkarskie z Siedzibą w Jeżewie, 86-130 Jeżewo, ul. Główna 2 b – organizowanie wędkarstwa jako formy wypoczynku oraz ochrona i racjonalne użytkowanie wód. Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 17.06.1998r.  NR KRS: 0000098930.

 30. Stowarzyszenie Klub Koszykówki "Świecie", ul. Sienkiewicza 3. 86-100 Świecie – popularyzacja i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz wiedzy i umiejętności związanych z koszykówką. Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 26.10.2000r. NR KRS: 0000058991.

 31. Stowarzyszenie Producentów Trzody Chlewnej "Tucz-Bor" w Gminie Świekatowo i Lubiewo z siedzibą w Janiej Górze, Jania Góra , 86-182 Świekatowo – poprawa warunków ekonomicznych gospodarstw rolnych członków Stowarzyszenia poprzez wzrost poziomu opłacalności produkcji rolniczej. Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 07.09.2000r.

 32. Stowarzyszenie Producentów Rolnych "Grupa Producencka" Gminy Świecie w Świeciu, 86-100 Świecie, ul. WP 124 – poprawa warunków ekonomicznych gospodarstw rolnych członków Stowarzyszenia poprzez wzrost poziomu opłacalności produkcji rolniczej. Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 08.06.2002R. NR KRS: 0000117139.

 33. Stowarzyszenie Producentów Rolnych w Pruszczu, 86-120 Pruszcz, ul. Główna 33 - poprawa warunków ekonomicznych gospodarstw rolnych członków Stowarzyszenia poprzez wzrost poziomu opłacalności produkcji rolniczej. Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 11.07.2000r.

 34. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Yacht Club Morski "Columbus" w Świeciu, 86-100 Świecie, ul. 10 Lutego 15 – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz rozwijanie i popularyzowanie żeglarstwa. Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 27.12.1990r. NR KRS: 0000056130.

 35. Stowarzyszenie Klub Turystów Wodnych "Celuloza" w Świeciu, 86-100 Świecie, ul. Kościuszki 17, www.ktw-celuloza.pl , e-mail; ktwceluloza@wp.pl – rozwijanie kultury, kultury fizycznej oraz rekreacji poprzez turystykę i krajoznawstwo. Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 31.03.1992r. NR KRS: 0000100939.

 36. Stowarzyszenie Klub Motorowy "Celuloza" w Świeciu, 86-100 Świecie, ul. Bydgoska 1 – popularyzowanie i uprawianie turystyki motorowej i sportu motorowego. Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 15.12.1964r.

 37. Stowarzyszenie Klub Strzelecki "Gzella" w Osiu, 86-150 Osie, ul. Rynek 6 – organizowanie, rozwój i popularyzacja strzelectwa.Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 16.04.2002r. NR KRS: 0000107337.

 38. Świeckie Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Promyk", 86-100 Świecie, ul. Sądowa 21 – niesienie pomocy ludziom uzależnionym, prowadzenie programów edukacyjnych w zakresie wiedzy o alkoholu i innych środkach uzależniających. Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 11.07.2002r. NR KRS: 0000122543.

 39. Towarzystwo Rozwoju Gminy Świekatowo, 86-182 Świekatowo,ul. Dworcowa 20a – wszechstronny rozwój Gminy Świekatowo, wspieranie inicjatyw gospodarczych, rozwoju turystyki, oświaty, kultury, służby zdrowia i opieki społecznej. Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 18.10.2002r. NR KRS: 0000135564.

 40. Stowarzyszenie "Arka" Kujawsko-Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu "Dar serca", Michale, 86-134 Dragacz – niesienie pomocy kobietom maltretowanym, wykorzystywanym, matkom bezdomnym, samotnie wychowującym dzieci, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, pomoc rodzicom i młodzieży patologicznej oraz zagrożonym patologią. Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 12.12.2001r. NR KRS: 0000072090.

 41. Stowarzyszenie Zapobiegania Tragediom na Drodze i Wspierania Ofiar Wypadków Drogowych "Bezpieczny Powiat Świecki", ul. WP 173, 86-100 Świecie – utworzenie programu niezintegrowanego systemu ratownictwa medycznego zapewniającego właściwe współdziałanie podczas udzielania pomocy ofiarom wypadków drogowych, podnoszenie bezpieczeństwa komunikacyjnego, prowadzenie akcji pod nazwa: " Uratuj życie" i " Bezpieczne życie" oraz popularyzacja idei ratownictwa przedmedycznego. Postanowieniem Sądu z dnia 29.05.2014 r. wykreślono Stowarzyszenie z KRS.

 42. Stowarzyszenie Inicjatywy Wiejskiej "Razem" z siedzibą w Łowinku, ul. Szkolna 2, 86-120 Pruszcz – działalność oświatowa, kulturalna i sportowa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w tym osób niepełnosprawnych, upowszechnianie idei aktywnego wypoczynku i ochrony przyrody oraz wspieranie integracji europejskiej i promocja wsi, gminy i regionu. Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia17.03.2003r. NR KRS: 0000155574.

 43. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Krąg" przy Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji, Górna Grupa, ul. Świecka 8; 86-134 Dragacz - wszechstronna działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym z rodzin ubogich, niepełnych, patologicznych, niepełnosprawnych oraz zagrożonym patologią społeczną. Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 30.01.2003r. NR KRS: 0000149490. Postanowieniem Sądu z dnia   28.04.2010 r. wykreślono Stowarzyszenie z KRS.

 44. Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych w Świeciu, 86-100 Świecie, ul. Wieniawskiego 2 – udzielanie pomocy dzieciom, młodzieży, osobom bezrobotnym, bezdomnym, niepełnosprawnym, organizowanie opieki nad dziećmi, młodzieżą, osobami starszymi i niepełnosprawnymi oraz inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do zwalczania bezrobocia, bezdomności i zapobiegania patologiom. Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 29.07.2003r. NR KRS: 0000169127.

 45. Nadwiślańskie Stowarzyszenie Profilaktyki, Diagnozowania i Leczenia Chorób Układu Oddechowego "SPIRO", Urząd Miejski ul. WP 124. - wspieranie profilaktyki, diagnozowania i leczenia chorób układu oddechowego. Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 30.07.2003r. NR KRS :0000169263.

 46. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "Spróbujmy Razem" z siedzibą w Warlubiu, ul. Bąkowska 12, 86-160 Warlubie - posiada status organizacji pożytku publicznego – organizowanie inicjatyw prowadzących do rozwiązywania lokalnych problemów oraz integrowanie i wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych.Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 24.10.2003r. NR KRS: 0000177517.

 47. Stowarzyszenie Na Rzecz Modernizacji i Rozbudowy Małej Infrastruktury Osiedla Wojskowego w Grupie"WSPÓLNA SPRAWA", ul. WP 4/5, 86-134 Dragacz – rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działania na rzecz estetycznego zagospodarowania placów i wolnych przestrzeni oraz modernizacji i rozbudowy " małej infrastruktury" osiedla wojskowego w Grupie. Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 09.02.2004r. NR KRS: 0000193706.

 48. Stowarzyszenie "MAGAZYN SZTUK", ul. Wojska Polskiego 139, 86-100 Świecie – prowadzenie działalności na rzecz uzdolnionych twórczo dzieci, młodzieży i osób dorosłych w tym niepełnosprawnych oraz upowszechnianie polskiej kultury i tradycji. Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 29.04.2004r. NR KRS:0000205648.

 49. Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Lniano w Lnianie, ul. Wyzwolenia 9, 86-141 Lniano – wszechstronny rozwój Gminy Lniano, wspieranie inicjatyw gospodarczych, rozwój turystyki, kultury fizycznej i sportu, rozwój, oświaty i kultury, służby zdrowia oraz pomocy społecznej. Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 23.06.2004r. NR KRS: 0000210920.

 50. Stowarzyszenie "Orkiestra Dęta Świecie", ul. Bydgoska 1, 86-100 Świecie - posiada status organizacji pożytku publicznego – pozaszkolne formy kształcenia muzycznego i tanecznego. Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 04.06.2004r. NR KRS: 0000209584.

 51. Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Romów, ul. Polna 13, 86-100 Świecie – upowszechnianie wiedzy o wspieraniu osób niepełnosprawnych, ich potrzebach oraz formach świadczeń, organizowanie i prowadzenie turnusów rehabilitacji oraz warsztatów terapii zajęciowej i organizacja szkoły społecznej. Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 18.10.2004r. NR KRS: 0000219758.

 52. Stowarzyszenie Medica - Świecie, ul. Żeromskiego 22, 86-100 Świecie – wspieranie profilaktyki, promocji ochrony zdrowia, zwiększenie skuteczności, komfortu oraz poziomu opieki zdrowotnej. Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 26.01.2005r. NR KRS:0000227305.

 53. Stowarzyszenie "BRACTWO RYCERSKIE ŚWIĘTEJ KATARZYNY", Krusze 20A, 86-160 Warlubie – popularyzacja wiedzy o Zakonie Krzyżackim i dziejach Ziemi Świeckiej w okresie średniowiecza, idei rycerskich, popularyzacja historycznych, kulturowych i turystycznych walorów Świecia i okolic, organizowanie społecznego wysiłku i środków na renowację i zagospodarowanie zamku krzyżackiego w Świeciu n/W. Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 23.03.2005r. NR KRS: 0000229882.

 54. Stowarzyszenie Aktywna Młodzież, Serock, 86-120 Pruszcz, ul. Wyzwolenia 47 – wszechstronna działalność na rzecz dzieci i młodzieży, wyrównywanie szans edukacyjnych, aktywizowanie i wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów z terenów wiejskich. Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia31.05.2005r. NR KRS: 0000234590.

 55. Towarzystwo Oświatowe "Równy Start", ul. WP 3, 86-100 Świecie – pozyskiwanie środków finansowych dla środowisk szkół wiejskich i z terenów zagrożonych patologią, organizacja zajęć pozalekcyjnych i imprez środowiskowych, kulturalnych i sportowo- rekreacyjnych. Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 28.07.2005r. NR KRS: 0000238841.

 56. Stowarzyszenie dla Osób Dotkniętych Przemocą "NADZIEJA", ul. WP 73/52, 86-105 Świecie – pomoc psychologiczna, pedagogiczna, prawna, terapia indywidualna i grupowa, tworzenie grup wsparcia, założenie " Domu Czasowego Pobytu" dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, pomoc w znalezieniu nowego miejsca zamieszkania i zatrudnienia, aktywizacja osób bezrobotnych oraz utworzenie świetlicy dla dzieci dotkniętych przemocą. Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 25.08.2005r. NR KRS: 0000240181.

 57. Stowarzyszenie Kobiet "AMAZONKI" Ziemi Świeckiej, ul. Sądowa 5/2, 86-100 Świecie - posiada status organizacji pożytku publicznego – wszechstronne działanie na rzecz kobiet z rakiem piersi.
  Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 01.02.2011r. NR KRS: 0000240305.

 58. Stowarzyszenie Pomocowo - Rozwojowe Bory Tucholskie, ul. Mickiewicza 9, 86-150 Osie – działalność na rzecz osób uzależnionych, niepełnosprawnych oraz wspieranie ich rodzin i opiekunów, pomoc psychologiczna, prawna, terapeutyczna i socjalna osobom wykluczonym i zagrożonym wykluczeniem społecznym, organizowanie zajęć sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych, wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych, działania na rzecz ekologii, ochrony przyrody oraz na rzecz integracji europejskiej. Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 01.09.2005r. NR KRS: 0000238721.

 59. Stowarzyszenie "NASZE ŻYCIE", ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie – wspieranie profilaktyki, diagnozowania i leczenia chorób psychicznych, uzależnień i nerwic. Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 01.03.2013r. NR KRS: 0000261862.

 60. Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Gimnazjum Witolda Bielowskiego, ul. Szkolna 20, lokal A, 86-160 Warlubie – wspomaganie w realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych oraz utrzymywanie bazy szkoły. Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 07.08.2006r. NR KRS: 0000261717. Postanowieniem Sądu z dnia 27.05.2015 r. wykreślono Stowarzyszenie z KRS.

 61. Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów Gminy Pruszcz, ul. Główna 33, 86-120 Pruszcz – zrzeszanie emerytów, rencistów i inwalidów dla poprawy ich warunków socjalno-bytowych oraz organizowanie ich uczestnictwa w życiu społecznym i publicznym. Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 29.09.2006r. NR KRS: 0000265066.

 62. Nadwiślańskie Stowarzyszenie "Aktywni", ul. Myśliwska 1, 86-170 Nowe – działanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnej poprzez edukację, sport, turystykę i promowanie miasta i gminy Nowe.Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 31.10.2006r. NR KRS: 0000266937.

 63. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Dragacz "Nasza Gmina", Górna Grupa, ul. Świecka 8, 86-134 Dragacz – dążenie do osiągnięcia społeczno-gospodarczego rozwoju Gminy Dragacz poprzez działalność oświatową, kulturalną, wspieranie inicjatyw lokalnych, agroturystykę, ochronę środowiska, poprawę bezpieczeństwa, ochronę zdrowia i pomoc społeczną. Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia28.02.2007r. NR KRS: 0000275414.

 64. Stowarzyszenie "AZALIA", Przysiersk 31, 86-122 Bukowiec – integracja środowiska wiejskiego, organizowanie imprez kulturalnych, wycieczek, pokazów i szkoleń.Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 06.03.2007r. NR KRS:0000275859.

 65. Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych RAZEM, ul. Gałczyńskiego 3c/48, 86-105 Świecie – aktywizacja życia gospodarczego, społecznego, kulturalnego, promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, uzależnieniom i patologiom, prowadzenie działalności naukowej, edukacyjnej i wychowawczej, organizowanie aktywnego wypoczynku, uprawiania sportu i rekreacji, popularyzacja oraz ochrona dóbr kultury, sztuki i środowiska naturalnego oraz wspieranie procesów przemian gospodarczych i społecznych w ramach integracji Polski z Unią Europejską. Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 18.06.2007r. NR KRS: 0000283088.

 66. Stowarzyszenie Klub Seniora "WRZOS", ul. Piłsudskiego 15, 86-100 Świecie, e-mail: ania_mat53@o2.pl – rozwijanie różnorodnych form życia kuturalno-oświatowego, towarzyskiego i wypoczynku ludzi starszych oraz rozbudzanie zainteresowań i potrzeb w tym zakresie. Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 07.08.2007r. NR KRS: 0000286137.

 67. Stowarzyszenie WDA Futbol Business Club, ul. Sienkiewicza 11, 86-100 Świecie – wspieranie działalności klubu Wda Świecie, rozwoju młodzieżowej piłki nożnej, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz działanie na rzecz integracji europejskiej. Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 29.08.2007r. NR KRS: 0000287396.

 68. Stowarzyszenie "Olimp" Górna Grupa , ul. Świecka 8, 86-134 Dragacz - posiada status organizacji pożytku publicznego – organizowanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 16.10.2007r. NR KRS:0000290872.

 69. Stowarzyszenie Kultury Muzycznej "Kantyczka", Korytowo 1/1, 86-122 Bukowiec – upowszechnianie kultury muzycznej i pogłębianie wiedzy o muzyce.Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 15.02.2008r. NR KRS: 0000299405.

 70. "Stowarzyszenie Przyjaciół Lipinek", Lipinki 58, 86-160 Warlubie – pomoc organizacyjna, finansowa i rzeczowa dla miejscowości Lipinki i jej sołectwa oraz jej mieszkańców, a także integracja tego środowiska wiejskiego. Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia09.09.2010r. NR KRS: 0000299783

 71. Stowarzyszenie "Oryginalny, Pomorski Produkt", ul. Leśna 9, 86-131 Jeżewo – promocja odnawialnych źródeł energii, lokalnego rynku pracy, promocja rolnictwa ekologicznego i produkcji zdrowej żywności oraz środowiska naturalnego, walorów kulturowych i historycznych. Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 20.02.2008r. NR KRS: 0000299672.

 72. Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej w Świeciu, ul. Kopernika 2, 86-100 Świecie – upowszechnianie kultury we wszystkich jej postaciach oraz ochrona dóbr kultury i tradycji. Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 18.09.2008r. NR KRS:0000313948.

 73. Wdeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tleń, ul. Czerska 10, 86-150 Osie – organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na pływalniach, wodach śródlądowych i kąpieliskach morskich. Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 28.10.2008r. NR KRS: 0000316644.

 74. Towarzystwo Rozwoju Gminy Osie, ul. Rynek 2, 86-150 Osie – wspieranie rozwoju ekonomicznego regionu i jego promocja, działalność oświatowa, kulturalna, sportowa, turystyczna, ochrona zdrowia, środowiska, przeciwdziałanie bezrobociu oraz działania wspomagające integrację z Unią Europejską. Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 04.11.2008r. NR KRS: 0000317072.

 75. "Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Niewieścinie", Niewieścin 19a, 86-120 Pruszcz – kształtowanie zdrowego ducha religijnego i obywatelskiego, prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczności dla urzeczywistnienia idei bł. Adolpha Kolpinga w Polsce, wykonywanie zadań w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia na rzecz osób niepełnosprawnych, promocji zatrudnienia, nauki, edukacji, oświaty, wychowania, krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki oraz sportu. Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 30.01.2009r. NR KRS:0000322409.

 76. Ludowy Klub Sportowy "START" w Pruszczu, ul. Sportowa 8, 86-120 Pruszcz – krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Wpis do ewidencji stowarzyszeń dnia 04.08.2003r. pod pozycją nr 5. Wpisano do KRS dnia: 19.10.2009r. NR KRS: 0000339201.

 77. Stowarzyszenie MiŚ - My i Świat, Zbrachlin 34, 86-120 Pruszcz – wspieranie i pomoc dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym w dostępie do edukacji. Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 20.04.2010r. NR KRS:0000354453.

 78. Stowarzyszenie "Dziedzictwo Kulturowe Chrystkowa" Chrystkowo 26, 86-111 Gruczno – promowanie spuścizny dziedzictwa kulturowego Chrystkowa. Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 28.04.2010r. NR KRS: 0000355183.

 79. Bydgoskie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza, Serock, ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 86-120 Pruszcz – zrzeszanie hodowców i miłośników gołębi rasowych, drobnego inwentarza oraz podnoszenie i doskonalenie poziomu hodowli gołębi i drobnego inwentarza. Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 03.11.2006r. NR KRS: 0000266170.

 80. Stowarzyszenie "SPOŁECZNE FORUM ZIEMI KOCIEWSKIEJ" Nowe, ul. Bydgoska 14, 86-170 Nowe – wspieranie i umacnianie tradycji rejonu Ziemi Kociewskiej, rodzimej produkcji i handlu, sportu, rekreacji, dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony środowiska i ekologii. Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia09.07.2010R. NR KRS: 0000360633.

 81. Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Chorus Osensis", ul. Polna 9, 86-150 Osie – wspieranie chóru "Chorus Osensis", rozbudzanie wrażliwości na piękno muzyki, działalność kulturalno oświatowa oraz turystyczno-krajoznawcza.Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia19.11.2010r. NR KRS:0000370718.

 82. Stowarzyszenie Jeździecki Klub Sportowy "Czarna Podkowa - Gródek", 86-140 Drzycim - posiada status organizacji pożytku publicznego –upowszechnianie kultury fizycznej i sportu , podtrzymywanie tradycji narodowej, prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, upowszechnianie krajoznawstwa oraz organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Wpis do ewidencji stowarzyszeń dnia 12.12.2007r. pod pozycją nr 21. Wpis do KRS dnia 20.08.2009r. NR KRS: 0000334278.

 83. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie Pruskie 36, 86 -150 Osie - wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Pruskie, integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu oraz wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.
  Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 27.05.2011r. NR KRS: 0000387596.

 84. Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Sierosław "Razem Łatwiej", Sierosław 31, 86-140 Drzycim - wszechstronny rozwój obszarów wiejskich w zakresie edukacji, kultury, sportu, zdrowia, gospodarki i agroturystyki a tym m. in. wspomaganie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły Podstawowej w Sierosławiu, propagowanie rolnictwa ekologicznego i zdrowej rodzimej żywności, profilaktyka patologii wśród dzieci i młodzieży oraz kultywowanie tradycji i obrzędu ludowego regionu kociewskiego. Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 31.05.2011r. NR KRS: 0000387742.

 85. Stowarzyszenie Broni Czarnoprochowej i Strzelectwa Historycznego "DOMINUS", ul. Poniatowskiego 17A, 86-120 Pruszcz - popularyzacja strzelectwa sportowego i rekreacyjnego z udziałem broni historycznej, popularyzacja wiedzy na temat broni, propagowanie i pielęgnacja idei patriotycznych i tradycji narodowych. Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 05.01.2012r. NR KRS: 0000407375.

 86. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mały Komórsk "SWOJACY", Mały Komórsk 7A, 86-170 Nowe - rozwój wsi Mały Komórsk - praca dydaktyczna z młodzieżą również niepełnosprawną, poszukiwanie źródeł kultury ludowej, popularyzowanie jej, integracja społeczno-zawodowa ze szczególnym uwzględnieniem osób uzależnionych,promocja idei wolontariatu. Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 20.03.2012r. NR KRS: 0000415099.

 87. Stowarzyszenie Lokalne "KRĄG", Rychława 45, 86-170 Nowe - wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi i małych miast, edukowanie wszechstronne dzieci i młodzieży w prowadzonych placówkach oświatowych, integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu itd. Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 14.06.2012r. NR KRS: 0000423970.

 88. Stowarzyszenie Obywatelska Inicjatywa Offroadowa, ul. Świętego Wincentego 3, 86-100 Świecie - krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Stowarzyszenia oraz wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport. Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 18.06.2012r. NR KRS: 0000424372.

 89. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Tuszynach, Tuszyny 32, 86-182 Świekatowo. Prowadzenie działalności w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, krajoznawstwa, wypoczynku, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju mieszkańców wsi Szewno, Stążki, Tuszyny. Dnia 14.07.2014 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy wykreślono z KRS.
 90. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Na Rzecz Rozwoju Wsi i Okolic "TOPOLANKI", Topolno 60, 86-120 Pruszcz. Działalność - aktywizacja i integracja mieszkańców wsi, dbałość o kulturę, tradycję i dziedzictwo kulturowe, działalność prozdrowotna, pielęgnowanie polskości i świadomości narodowej. Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 23.04.2013r. NR KRS: 0000459156.
 91. Stowarzyszenie "KRZESIWO", Jeżewo ul. Główna 2, 86-131 Jeżewo. Wszechstronny rozwój integracji społecznej, kultywowanie historii, tradycji i kultury, kształtowanie zachowań prozdrowotnych. Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 23.05.2013r. NR KRS: 0000463444.
 92. Stowarzyszenie Przyjaciół Misji "TERRA", Stare Marzy, ul.Pańska 5, 86-134 Dragacz. Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności na rzecz ubogich społeczeństw krajów misyjnych,  upowszechnianie wiedzy o krajach misyjnych, realizowanie dzieła       o charakterze religijnym, charytatywno-opiekuńczym, propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,wspieranie dzieci i młodzieży, stworzenie ośrodka rekolekcyjnego, wypoczynkowo-sportowego. Stowarzyszenie zarejestrowano w KRS dnia 13.08.2013r. NR KRS: 0000473338. 
 93. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Tęczowe Jutro", ul. Paderewskiego 5 A, 86-100 Świecie - promocja i ochrona zdrowia, udzielanie wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym w zakresie edukacji, wychowania, integracji społecznej, aktywizacji zawodowej. Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 11.10.2013r. NR KRS: 0000480386.
 94. Stowarzyszenie Chór Parati Semper, ul. Sądowa 21, 86-100 Świecie - rozwijanie i propagowanie kultury muzycznej, śpiewu chóralnego, promowanie miasta Świecia oraz regionu w kraju i za granicą, działanie edukacyjne, społeczno-wychowawcze dla podniesienia świadomości i aktywności w dziedzinie kultury. Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 12.12.2013r. NR KRS:0000490780.
 95. Stowarzyszenie Fotonowiacy, ul. Oś. Nadwiślańskie 4a/3, 86-170 Nowe. Celem jest zrzeszenie osób zajmujących się działalnością fotograficzną, rozwój umiejętności i sztuki fotograficznej i inna działalność realizowana poprzez fotografię. Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 27.01.2014r. NR KRS: 0000493888.
 96. Stowarzyszenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Sikorskiego w Nowem, ul. Os. Nadwiślańskie II, nr 38, lokal 3, 86-170 Nowe. Wpis do KRS dnia: 20.02.2014r. NR KRS: 0000498926. Cele m.in - ochrona środowiska, edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, integracja społeczna osób  w wieku emerytalnym oraz niepełnosprawnych i wielopokoleniowej rodziny oraz reprezentowanie i obrona interesów działkowców. Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 20.02.2014r. NR KRS: 0000498926.          Stowarzyszenie w stanie likwidacji i rozwiązania.
 97. Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Sołectwa Sulnowo, Sulnowo 86-100 Świecie. Cele - m.in. aktywizacja i integracja mieszkańców wsi poprzez dbałość o kulturę i dziedzictwo kulturowe, szerzenie kultury kulinarnej oraz upowszechnianie sportu i rekreacji, pomoc społeczna poprzez wyrównywanie szans rodzin w trudnej sytuacji życiowej, wspieranie rodziny, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, wspólnot i społeczności lokalnych, działalność na rzecz edukacji, wychowania i wypoczynku dzieci i młodzieży, działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt, oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, turystyki i krajoznawstwa. Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 15.07.2014r. NR KRS: 0000516896.
 98. Stowarzyszenie ALE! ZAWADA, Zawada 34, 86-120 Pruszcz.
  Cele - m.in. zachowanie i propagowanie lokalnej kultury, w tym tradycji kulinarnej, działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, ochrony środowiska i zasobów kulturowych oraz przyrodniczych, działalność opiekuńcza, oświatowa, edukacyjna, kulturalna, wspieranie inicjatyw społecznych oraz promocja zdrowia wśród społeczności lokalnej, działalność profilaktyczna i przeciwdziałanie patologiom społecznym, promocja regionu, działalność wspomagająca wychowanie i wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. Wpis do KRS dnia 26.09.2014 r. Nr KRS: 0000525046
 99. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Świekatowie, ul. Koronowska 7, 86-182 Świekatowo. Cele -m.in. aktywizacja i integracja mieszkańców wsi, dbałość o kulturę, kulturę kulinarną, fizyczną, rekreację, turystykę i agroturystykę, podtrzymywanie tradycji narodowej, działanie na rzecz podnoszenia kwalifikacji kobiet, organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.Wpis do KRS dnia 03.10.2014 r. NR KRS: 0000525754.
 100. Świeckie Stowarzyszenie Motocyklistów "Wataha",  ul. Kazimierza Górskiego 19, 86-100 Świecie. Cele - m.in. działania na rzecz rozwoju turystyki motocyklowej i propagowanie kultury w ruchu motocyklowym, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, promocja Ziemi Świeckiej, ochrona motocykli zabytkowych, wspomaganie procesu kształcenia, edukacji  i wypoczynku młodzieży. Wpis do KRS dnia 14.10.2014 r. NR KRS: 0000527266.  
 101. Stowarzyszenie Nowe Różowe Okulary, ul. Grudziądzka 22, 86-170 Nowe. Cele - m.in. pomoc społeczna, ochrona i promocja zdrowia, działalność charytatywna, działalność na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych oraz w wieku emerytalnym, promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i gospodarczy, organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży, promocja kultury fizycznej, sportu, turystyki, ekologii i ochrony środowiska. Wpis do KRS dnia: 19.11.2014r. Nr KRS: 0000532162.
 102. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Ze Spektrum Autyzmu "Niebieski Klucz". ul. Klasztorna 2, 86-100 Świecie. Cele - m.in. pomoc osobom ze spektrum autyzmu i zaburzeniami pokrewnymi, pomoc w zakresie edukacji, wychowania, wypoczynku, ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz ich rodzinom, opiekunom, nauczycielom i terapeutom w zakresie podnoszenia wiedzy i kwalifikacji. Wpis do KRS: 25 listopada 2014r. Nr KRS: 0000532817.
 103. Stowarzyszenie Mieszkańców Zbrachlin Przy Drodze S5, Zbrachlin 27, 86-120 Pruszcz. Cele - m.in: działanie na rzecz przyszłych poszkodowanych właścicieli przy budowie planowanej drogi S5, zapobieganie rozpowszechniania nieścisłych informacji w środkach  masowego przekazu, wszechstronne informowanie mieszkańców o wynikach  rozmów z firmami mających wpływ na planowaną drogę S5, ochrona prywatnych gruntów przed wykonywaniem pomiarów geodezyjnych przez firmy współpracujące z GDDKIA. Wpis do KRS dnia: 27 listopada 2014 r. Nr KRS: 0000532737.
 104. Towarzystwo Ochrony Krajobrazu Kulturowego "SUKCESJA", Lipinki 104,86-160 Warlubie. Cele - m. in. ochrona środowiska kulturowego, krajobrazu, architektury, urbanistyki, ruralistyki, stanowisk archeologicznych, parków, miast - ogrodów, cmentarzy, obiektów sakralnych, obiektów cywilizacji technicznej i tym podobne. Nr KRS od dnia 25 marca 2015 r. Nr 0000550231.
 105. Stowarzyszenie Razem Dla Świecia, ul. Słowackiego 2A/37, 86-100 Świecie. Cele - m. in. promowanie miasta Świecia, promocja zdrowia, kultury fizycznej, wspieranie kultury, sztuki, kultywowanie tradycji, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, działalność edukacyjna i charytatywna. Nr KRS: 0000551746 od 7 kwietnia 2015 r.
 106. Stowarzyszenie TERRAZ ,Małociechowo 32, 86-120 Pruszcz - działanie na rzecz: ochrony i poprawy środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniem i skażeniem, rozwoju kultury, ochrony dziedzictwa narodowego oraz zdrowia. Nr KRS:0000567003 od 15 lipca 2015r.
 107. Stowarzyszenie Kultury i Sztuki "Słowianie",Osiny 21, 86-170 Nowe - popieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży,działalności kulturalnej,oświatowej, społecznej i informacyjnej oraz zbliżenia narodów i państw,działanie na rzecz ochrony i zachowania europejskiego dziedzictwa kulturowego, propagowanie idei lokalnych tradycji,wspomaganie rozwoju regionu Kociewia, kultywowanie tradycji ludowych,dawnych obrzędów religijnych i świeckich,działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska, organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz rozwój turystyki wiejskiej i upowszechnianie wiedzy o regionie. Nr KRS:0000568053 od 22 lipca 2015r.
 108. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Wielkim Stwolnie , Wielkie Stwolno 41,  86-134  Dragacz - aktywizacja i integracja mieszkańców wsi, dbałość o kulturę, działalność prozdrowotna. Upowszechnianie kultury fizycznej, pielęgnowanie tradycji narodowej i polskości, organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży oraz działanie na rzecz osób niepełnosprawnych. Nr KRS: 0000577844


II. WYKAZ STOWARZYSZEŃ O NAZWIE OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE ZAREJESTROWANYCH W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.). Łącznie na terenie powiatu funkcjonuje 69 jednostek OSP w tym 15 włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (stan na dzień 18.03.2011 r.)

GMINA BUKOWIEC
Lp. OSP
1. Przysiersk –.KSRG – Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 07.04.1992 r. NR KRS: 0000110529. Cele - walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.
2. Budyń - Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 06.04. 1992 r. NR KRS: 0000113057.           Cele - walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.
3. Branica - Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 07.04.1992 r. NR KRS: 0000112910.          Cele - walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.
4. Polskie Łąki - Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 07.04.1992 r. Cele - walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.
5. Bukowiec – KSRG - Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 07.04.1992 r. NR KRS: 0000070868. Cele - walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.

GMINA DRAGACZ
Lp OSP
1. Wielkie Zajączkowo - Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 09.04.1992 r. NR KRS: 0000036349. Cele - walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.
2. Wielkie Stwolno - Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 09.04.1992 r. NR KRS: 0000004566  Cele - walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.
3. Górna Grupa – KSRG - Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 09.04. 1992 r. NR KRS: 0000017742 walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.
4. Dragacz -Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 09.04.1992 r. - NR KRS: 0000003535.        Cele - walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.
5. Fletnowo -Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 09.04.1992 r. - NR KRS: 0000017338.      Cele -  walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.

GMINA DRZYCIM
Lp. OSP
1. Gródek -Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 07.04.1992 r. NR KRS: 0000040186.           Cele -  walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.
2. Sierosław -Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 07.04.1992 r. NR KRS: 0000071186.         Cele - walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.
3. Jastrzębie -Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 07.04.1992 r. NR KRS: 0000109617.       Cele -  walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.
4. Dąbrówka -Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 07.04.1992 r. NR KRS: 0000085675.       Cele - walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.
5. Drzycim – KSRG - Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 09.04.1992 r. NR KRS: 0000062709 walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.
6. Gacki - Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 07.04.1992 r. NR KRS: 0000039031.             Cele -  walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.
7. Biechówko -Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 09.04.1992 r. NR KRS: 0000086662.      Cele - walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.

GMINA JEŻEWO
Lp. OSP
1. Jeżewo – KSRG - Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 30.03.1992 r. NR KRS: 0000263438. Cele - walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.
2. Dubielno - Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 30.03.1992 r. NR KRS: 0000078525.       Cele - walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.
3. Czersk Świecki - Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 30.03.1992 r.                               Cele - walka z pożarami  i innymi miejscowymi zagrożeniami.
4. Buczek - Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 06.04.1992 r. NR KRS: 0000070878.          Cele - walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.
5. Osłowo - Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 30.03.1992 r. NR KRS: 0000062170.          Cele - walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.

GMINA LNIANO
Lp. OSP
1. Jeziorki - Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 09.04.1992 r. NR KRS: 0000046465.         Cele - walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.
2. Błądzim - Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 09.04.1992 r. NR KRS: 0000038702.         Cele - walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.
3. Lniano - KSRG - Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 09.04.1992 r. NR KRS: 0000085606. Cele - walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.
4. Siemkowo - Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 09.04.1992 r. NR KRS: 0000052837.        Cele - walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.
5. Ostrowite - Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 09.04.1992 r. NR KRS: 0000284780.        Cele -  walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.
6. Wętfie - Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 09.04.1992 r. NR KRS: 0000086164.            Cele -  walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.

GMINA NOWE
Lp. OSP
1. Nowe – KSRG - Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 24.04.1992 r. NR KRS: 0000043967. Cele -  walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.
2. F-ki Mebli Nowe - Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 24.04.1992 r. NR KRS: 0000056310. Cele -  walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.
3. Mały Komórsk - Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 24.04.1992 r. NR KRS: 0000069828. Cele - walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.
4. Rychława - Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 24.04.1992 r. NR KRS: 0000022740.       Cele - walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.

GMINA OSIE
Lp. OSP
1. Wierzchy - Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 12.06. 1992 r. NR KRS: 0000314873.       Cele -  walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.
2. Łążek - Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 24.04.1992 r. NR KRS: 0000308823.           Cele - walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.
3. Miedzno - Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 24.04.1992 r. NR KRS: 0000310536.         Cele - walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.
4. Brzeziny - Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 24.04.1992 r. NR KRS: 0000309613.         Cele -  walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.
5. Osie – KSRG - Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 24.04.1992 r. NR KRS: 0000312925.    Cele - walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.

GMINA PRUSZCZ
Lp. OSP
1. Łaszewo - Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 13.06.1992 r. NR KRS: 0000014578.          Cele - walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.
2. Gołuszyce - Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 13.06.1992 r. NR KRS: 0000000735.        Cele - walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.
3. Serock - Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 24.04.1992 r. NR KRS: 0000007538.          Cele - walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.
4. Łowinek - Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 23.04.1992 r. NR KRS: 0000014551.         Cele - walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.
5. Pruszcz Pomorski – KSRG - Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 24.04.1992 r.  NR KRS: 0000047922. Cele - walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.
6. Wałdowo - Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 24.04.1992 r. NR KRS: 0000003390.        Cele -  walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.
7. Luszkówko - Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 24.04.1992 r. NR KRS: 0000014561.       Cele - walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.
8. Brzeźno – KSRG - Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 23.04.1992 r. NR KRS: 0000007607. Cele -  walka z pożarami i innymi miejscowymi.
9. Łowin - Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 05.05.1992 r. NR KRS: 0000017014.             Cele - walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.
10. Mirowice - Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 24.04.1992 r. NR KRS: 0000011584.       Cele - walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.
11. Topolno -Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 26.06.1992 r. NR KRS: 0000003694.         Cele - walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.
12. Zawada - Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 17.06.1992 r. NR KRS: 0000074294.       Cele - walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.
13. Cieleszyn - Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 24.04.1992 r. NR KRS: 0000017204.     Cele - walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.
14. Parlin - Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 16.04.1992 r. NR KRS: 0000017030.          Cele - walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.

GMINA ŚWIECIE
Lp. OSP
1. Świecie Przechowo – KSRG - Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 26.03.1992 r. NR KRS: 0000013386. Cele - walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.
2. Świecie – muzeum - Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 26.03.1992 r. NR KRS: 0000058418. Cele - walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.
3. Gruczno – KSRG - Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 26.03.1992 r. NR KRS: 0000263984. Cele - walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.
4. Sulnówko - Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 26.03.1992 r. NR KRS: 0000053820.          Cele - walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.
5. Wiąg - Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 26.03.1992 r. NR KRS: 0000003681.              Cele - walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.
6. Dziki - Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 26.03.1992 r. NR KRS: 0000259334.              Cele - walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.
7. Drozdowo - Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 26.03.1992 r. NR KRS: 0000267580.        Cele - walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.
8. Świecie "RATOWNIK" – KSRG - Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 14.04.2003 r. NR KRS: 0000158343. Cele - walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.

GMINA ŚWIEKATOWO
Lp. OSP
1. Świekatowo – KSRG - Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 07.04.1992 r.                             NR KRS: 0000078999. Cele - walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami zagrożeniami.
2. Zalesie Królewskie - Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 07.04.1992 r.                             NR KRS: 0000113060. Cele - walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.
3. Lubania Lipiny -Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 07.04.1992 r. NR KRS: 0000109471. Cele-  walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami zagrożeniami.
4. Szewno - Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 04.11.1999 r. NR KRS: 0000118466.          Cele - walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.

GMINA WARLUBIE
Lp. OSP
1. Bzowo - Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 14.03.1992 r. NR KRS: 0000115369.            Cele - walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.
2. Buśnia - Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 14.03.1992 r. NR KRS: 0000112343.           Cele - walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.
3. Krusze -Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 14.03.1992 r. NR KRS:0000120957.              Cele -  walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.
4. Lipinki - Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 14.03.1992 r. NR KRS: 0000121876.             Cele - walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.
5. Wielki Komórsk - Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 14.03.1992 r. NR KRS: 0000018611. Cele - walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.
6. Warlubie – KSRG - Wpis do rejestru stowarzyszeń dnia 14.03.1992 r. NR KRS: 0000112325. Cele - walka z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.


III. ODDZIAŁY STOWARZYSZEŃ zarejestrowane na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.)

 1. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Pelplińskiej w Chojnicach - Oddział Terenowy w Świeciu, 86-100 świecie, ul. Ogrodowa 2 – wspomaganie rodzin katolickich w kształtowaniu ich życia małżeńskiego i rodzinnego zgodnie z zasadami Ewangelii wyrażonymi w nauce Kościoła Katolickiego.

 2. Stowarzyszenie "PRO PUBLICO BONO. DLA DOBRA WSPÓLNEGO" w Nowym Mieście Lubawskim - Oddział Regionalny w Świeciu, ul. Laskowicka 1/18, 86-100 Świecie – upowszechnianie, ochrona wolności i praw człowieka, promocja zdrowia, pomoc społeczna, promocja zatrudnienia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrona konsumentów, działania na rzecz edukacji, nauki, oświaty i wychowania, działania na rzecz integracji europejskiej, upowszechnianie ochrony praw kobiet oraz działania na rzecz ochrony środowiska.

 3. Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Świecie, ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie – przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków, alkoholu, nikotyny i innych substancji psychoaktywnych.


  IV. STOWARZYSZENIA ZWYKŁE zaewidencjonowane w Starostwie Powiatowym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.)

  1.Stowarzyszenie Zwykłe Użytkowników Terenów Rekreacyjnych "GRAFIKI" nad Jeziorem Radodzież w Głodowie – adres do korespondencji: Jerzy Krausewicz, 86-300 Grudziądz, ul. Kos. Gdyńskich 25/5 - zabezpieczenie jego członkom dostaw energii elektrycznej, wody, wywozu śmieci i opróżniania szamba - wykreślono z ewidencji stowarzyszeń.

  2. "Nadwiślański Klub Safari" z siedzibą w Polednie, 86-122 Bukowiec – popularyzacja i pomoc w organizacji polowań w kraju i za granicą, szerzenie idei ochrony przyrody oraz kultywowanie tradycji i etyki łowieckiej.
  3. Zrzeszenie Właścicieli Domków Letniskowych w Lipczynku z siedzibą w Świeciu, ul. Leśna 11 – utrzymanie ośrodka w należytym stanie technicznym, porządku i czystości oraz dbanie o rozwój ośrodka.
  4. "Stowarzyszenie Wspierania i Realizacji Inicjatyw Społecznych" z siedzibą w Świeciu, ul. Sądowa 18 7/1, 86-100 Świecie– promocja aktywności społecznej obywateli, edukacja obywatelska dzieci i młodzieży oraz realizacja inicjatyw społecznych służących zaspakajaniu potrzeb osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych.
  5. Stowarzyszenie Obrony Praw Spółdzielców i Lokatorów, ul. Mickiewicza 10, 86-100 Świecie - działanie na rzecz ochrony praw i interesów członków spółdzielni mieszkaniowych, lokatorów, członków wspólnot mieszkaniowych, najemców i dzierżawców nieruchomości oraz pomoc w rozwiązywaniu ich problemów.
  6. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nowoczesnych Technologii "Geckonet", ul. WP 3, 86-170 Nowe – popularyzacja internetu i nowoczesnych technologi wśród społeczeństwa oraz podnoszenie poziomu edukacji społeczeństwa m.in. w dziedzinie informatyki. Stowarzyszenie wykreślono z ewidencji Starosty dnia 19 sierpnia 2014 r.
  7.  Stowarzyszenie "Świadomość Obywatelska" z siedzibą w Dolnej Grupie, ul. Pogodna 8, 86-134 Dragacz – obrona praw społeczeństwa do zapewnienia przez władzę ochrony środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, prowadzenie działalności na rzecz zrównoważonego lokalnego rozwoju.
  8. Stowarzyszenie Ekologiczne "Żuraw", Taszewko 26, 86-131 Jeżewo – upowszechnianie wiedzy o przyrodzie, aktywność ekologiczna, ochrona przed budową i eksploatacją nadajników nadmiernego promieniowania elektromagnetycznego wysokich częstotliwości w pobliżu skupisk ludzkich.
  9. Stowarzyszenie Oleas z siedzibą w Świeciu, ul. Stroma 3, 86-105 Świecie – działania na rzecz młodzieży z domów dziecka i placówek opiekuńczo – wychowawczych.
  10. Biechowskie Stowarzyszenie Społeczne, Biechowo 7, 86-140 Drzycim - organizowanie wędkarstwa jako racjonalnej  formy wypoczynku i rekreacji.
  11. Stowarzyszenie Sztuk Walki Karate Kruk, ul. Radańska 38, 86-150 Osie - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 
  12. Stowarzyszenie Społeczno-Ekologiczne "Mała Ojczyzna", ul. Kopernika 5/3, 86-100 Świecie - ochrona środowiska naturalnego oraz wszechstronny, odpowiedzialny społecznie i ekologicznie, rozwój gmin powiatu, w szczególności na płaszczyźnie gospodarki, ekologii, demokracji lokalnej, samorządności, społecznej kontroli nad działaniami władz publicznych, agroturystyki, poprawy jakości życia mieszkańców gmin powiatu, odpowiedzialnego rozwoju energetyki odnawialnej ze szczególnym poszanowaniem wymogów dotyczących ochrony życia i zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego.
  13. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Sołectwa Błądzim, Błądzim 34a, 86-141 Lniano - zrzeszanie emerytów i rencistów dla poprawy ich warunków, uczestnictwa w życiu społecznym i publicznym, ochrona w zakresie uprawnień socjalno - bytowych, zdrowotnych i kulturalnych, kształcenie pozytywnej postawy obywatelskiej i etyczno-moralnej oraz promocja i pielęgnacja pozytywnych doświadczeń historii i tradycji.
  14. " Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Energetyki Odnawialnej" , Piskarki 27, 86-131 Jeżewo - działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska przyrodniczego, upowszechnianie w lokalnej społeczności informacji w zakresie odnawialnych źródeł energii, wykorzystujących w procesie przetwarzania energię wiatru i promieniowania słonecznego.
  15. Stowarzyszenie "Obywatelskie Porozumienie Samorządowe" , ul. Hadyny 4,         86-100 Świecie - dążenie do rozwoju gospodarczego gmin oraz poprawy warunków życia ich mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego, ochrona zdrowia, przeciwdziałanie bezrobociu.
  16. Stowarzyszenie "Niezależnych Mieszkańców dla Gminy Warlubie", Krusze 20 A , 86-160 Warlubie - reprezentowanie i ochrona interesów mieszkańców gminy Warlubie, działanie na rzecz rozwoju gminy Warlubie.

V. WYKAZ KLUBÓW SPORTOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W FORMIE STOWARZYSZENIA, KTÓRYCH STATUTY NIE PRZEWIDUJĄ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ zaewidencjonowanych w Starostwie Powiatowym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sportu z dnia 18 października 2011 roku  w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449)

 1. Stowarzyszenie Klub Sportowy LZS "FALA" Świekatowo, ul. Dworcowa 20a, 86-182 Świekatowo – krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych, prowadzenie działalności szkolnej. W ewidencji Starosty od dnia 03.04.2003r. pod nr 1.

 2. Stowarzyszenie - Gminny Ludowy Zespół Sportowy "START" Warlubie, ul. Domy Kolejowe 3/5, 86 - 160 Warlubie – upowszechnianie i rozwijanie rekreacji ruchowej, sportu i turystyki, dbałość o rozwój fizyczny dzieci i młodzieży. W ewidencji Starosty od dnia 26.05.2003r. pod nr 2.

 3. Stowarzyszenie Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Gminy Dragacz, Górna Grupa ul. Świecka 8, 86-134 Dragacz – rozwijanie i popularyzacja sportu, wychowanie członków zrzeszenia zgodnie z tradycjami ruchu olimpijskiego oraz działanie na rzecz ochrony środowiska. W ewidencji Starosty od dnia 03.06.2003r. pod nr 3

 4. Klub Sportowy LZS "Czarni" Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano – krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport. W ewidencji Starosty od dnia 24.07.2003r. pod nr 4.

 5. Ludowy Klub Sportowy "START" w Pruszczu, ul. Sportowa 8, 86-120 Pruszcz. Wpisany do ewidencji Starosty dnia 4 sierpnia 2003 r. Celem klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu oraz wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport. Postanowieniem Sądu z dnia 19.10.2009 r. Klub wpisano do KRS 0000339201.
 6. Ludowy Klub Sportowy "POMORZANIN" w Serocku, ul. Dworcowa 31, 86-181 Serock - krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport. W ewidencji Starosty od dnia 14.08.2003r. pod nr 6.

 7. Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Gminy Osie - Grom Osie, ul. Rynek 2, 86-150 Osie – rozwijanie i popularyzacja sportu z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, wychowanie zgodnie z tradycjami ruchu olimpijskiego, działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego. W ewidencji Starosty od dnia 26.08.2003r. pod nr 7.

 8. Klub LZS KORONA Drzycim, ul. Podgórna 10, 86-140 Drzycim – upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci młodzieży i osób pełnoletnich, przeciwdziałanie patologiom społecznym, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, popularyzowanie krajoznawstwa oraz organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży. W ewidencji Starosty od dnia 18.09.2003r. pod nr 8.

 9.  Ludowy Klub Sportowy "VICTORIA" w Cieleszynie, ul. Cieleszyn 31, 86-120 Pruszcz. Wpisany do ewidencji Starosty dnia 17.10.2003 r. Celem klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu oraz wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport. Klub wykreślono z ewidencji Starosty dnia 20.05.2009 r.
 10. Ludowy Zespół Sportowy Strażak Przechowo, ul. Sportowa 16, 86-100 Świecie – rozwijanie sportu, wychowanie członków Klubu zgodnie z tradycjami ruchu olimpijskiego oraz działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego. W ewidencji Starosty od dnia 21.10.2003r. pod nr 10.

 11. Ludowe Zespoły Sportowe WISŁA Gruczno, ul. Świecka 21, 86-111 Gruczno – rozwijanie sportu i rekreacji, wychowanie członków Klubu zgodnie z tradycjami ruchu olimpijskiego, realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień, wypoczynek dzieci i młodzieży oraz edukacja prozdrowotna. W ewidencji Starosty od dnia 05.11.2003r. pod nr 11.

 12. Ludowy Zespół Sportowy OSP "TĘCZA" Wiąg, Wiąg 55, 86-100 Świecie - rozwijanie sportu, wychowanie członków Klubu zgodnie z tradycjami ruchu olimpijskiego oraz działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego. W ewidencji Starosty od dnia 21.11.2003r. pod nr 12.

 13. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Celuloza" w Świeciu, Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu, ul. WP 139, 86-100 Świecie – rozwijanie i popularyzacja sportu oraz rekreacji fizycznej. W ewidencji Starosty od dnia 04.12.2003r. pod nr 13.

 14. Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy w Świeciu, ul. Sienkiewicza 18, 86-100 Świecie – rozwijanie różnorodnych form kultury fizycznej dzieci i młodzieży oraz wychowanie członków Związku zgodnie z tradycjami ruchu olimpijskiego. W ewidencji Starosty od dnia 17.12.2003r. pod nr 14.

 15. Parafialny Klub Sportowy "Arka", Dom Parafialny, Mątawy 65, 86-170 Nowe – organizowanie życia sportowego dzieci i młodzieży w oparciu o zasadę etyki katolickiej. W ewidencji Starosty od dnia 17.12.2003r. pod nr 15.

 16. Świeckie Stowarzyszenie Aikido, ul. Jana Brzechwy 2, 86-100 Świecie – podnoszenie i utrzymanie światowego Aikido na najwyższym poziomie oraz wychowanie członków Stowarzyszenia zgodnie z tradycjami Aikido. W ewidencji Starosty od dnia 11.02.2004r. pod nr 16.

 17. Klub Olimpijczyka "Laur" Świecie przy Szkole Podstawowej nr 5, ul. WP 3, 86-105 Świecie – propagowanie i krzewienie idei olimpijskiej oraz kultury olimpijskiej zgodnie z tradycją polskiego ruchu olimpijskiego, popularyzowanie różnych form aktywności ruchowej wśród dzieci i osób dorosłych. W ewidencji Starosty od dnia 08.09.2004r. pod nr 17.

 18. Klub Sportowy "Rolnik" Szewno, Szewno 10/2, 86-182 Świekatowo – krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport.W ewidencji Starosty od dnia 27.01.2008r. pod nr 18.

 19. "Świecki Klub Karate Kyokushin", ul. Kościuszki 17/4, 86-100 Świecie – rozwijanie sportu wyczynowego w zakresie Karate Kyokushin, zapewnienie dzieciom i młodzieży możliwości udziału w sporcie kwalifikowanym i powszechnym. W ewidencji Starosty od dnia16.08.2006r. pod nr 19.

 20. Ludowy Zespół Sportowy "ISKRA" Luszkowo, Luszkowo 12/7, 86-120 Pruszcz – prowadzenie działalności sportowej i turystyki oraz organizowanie życia społeczno – kulturalnego. W ewidencji Starosty od dnia 12.02.2007r. pod nr 20.

 21. Klub Sportowy "Czarna Podkowa-Gródek", ul. Laskowicka 1, 86-140 Drzycim. Wpisany do ewidencji Starosty 12.12.2007 r. Celem Klubu jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.Wpis do ewidencji Starosty dnia 12.12.2007r. pod nr 21. Postanowieniem Sądu z dnia 20.08.2009 r. wpisano do KRS: 0000334278.
 22. Stowarzyszenie Sportów Siłowych "Heros" w Świeciu, ul. Wyspiańskiego 13, 86-105 Świecie – rozwijanie różnych form kultury fizycznej wśród młodzieży i dorosłych oraz wychowanie członków klubu zgodnie z tradycjami ruchu olimpijskiego. W ewidencji Starosty od dnia 29.12.2009r. pod nr 22.

 23. Świeckie Stowarzyszeni Boksu Tajskiego " KWAS GYM" w Świeciu, ul. Mestwina 2, 86-100 Świecie – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz wspieranie działalności sekcji boksu tajskiego. W ewidencji Starosty od dnia 21.02.2009r. pod nr 23.

 24. Stowarzyszenie "Akademia Koszykówki" Świecie, ul. Słabęckiego 12, 86-100 Świecie - popularyzacja i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród społeczności lokalnej Świecia i powiatu świeckiego, zdobywanie wysokich umiejętności sportowych poprzez specjalistyczne szkolenie zawodników. Wpis do ewidencji Starosty dnia 18.07.2011r.   pod nr 24.

 25. Gminny Ludowy Klub Sportowy "Drzycimianka" Drzycim, ul. Młyńska 1, 86-140 Drzycim. Celem klubu jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwo i działanie na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym. Wpis do ewidencji Starosty dnia 13.01.2014r. pod nr 25.

 26. Klub GKS STRUGA Drzycim, ul. Broniewskiego 2, 86-140 Drzycim. Celem klubu jest upowszechnianie kultury fizycznej u dzieci, młodzieży i osób pełnoletnich z uwzględnieniem piłki nożnej, siatkówki, siatkówki plażowej, tenisa stołowego, lekkiej atletyki, brydża sportowego, przeciwdziałanie patologiom społecznym, działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży.           Wpis do ewidencji Starosty dnia 23.06.2014r. pod nr 26.


  VI. WYKAZ UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH zaewidencjonowanych w Starostwie Powiatowym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sportu z dnia 18 października 2011 roku w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449)

  1. 1 .Uczniowski Klub Sportowy SP Nr 5 Świecie - Przechowo, ul. WP 3. 86-105 Świecie.     Cele - organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych, gier, zabaw oraz rozwijanie działalności zapaśniczej dziewcząt i chłopców. Dnia 18.06.1996r. wpisano w ewidencji  UKS w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy pod nr 1. W ewidencji Starosty od dnia 01.01.1999r. pod nr 1.                                                                                          
  2. Uczniowski Klub Sportowy "PAPIERNIK" przy Szkole Podstawowej Nr 8 Świecie - ul. Budowlanych 8, 86-100 Świecie. 18.06.1996 r. Cele - planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów oraz kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości.  Klub zlikwidowano dnia 25 marca 2008 r.
  3. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "KUSY" SP Laskowice, ul. Szkolna 6, 86-130 Laskowice – organizowanie pozalekcyjnego aktywnego życia sportowego uczniów       oraz letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży. Dnia 18.06.1996r. wpisano      w ewidencji UKS Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy pod nr 5. W ewidencji Starosty    od dnia 01.01.1999r. pod nr 3.

  4. Uczniowski Klub Sportowy "DUO-SET" SP Nr 2. ul. Chmielniki 5, 86-100 Świecie – organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnej.Dnia 18.06.1996r. wpisano w ewidencji UKS w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy pod nr 6. W ewidencji Starosty od dnia 01.01.1999r. pod nr 4.
  5. Uczniowski Klub Sportowy "OLIMP" SP - Jeżewo, ul. Główna 37, 86-131 Jeżewo. - organizowanie życia sportowego z uwzględnieniem funkcji zdrowotnych oraz organizowanie letniego i zimowego wypoczynku. Dnia 08.08.1996r. wpisano w ewidencji  UKS w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy pod nr 11. Wpis do ewidencji Starosty 01.01.1999r. pod nr 5.

  6. Uczniowski Klub Sportowy SP Nr 7, ul. Mickiewicza 6, 86-100 Świecie – organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów oraz rozwijanie sekcji bokserskiej i kajakowej. Dnia 08.10.1997r. wpisano w ewidencji  UKS w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy pod nr 38. W ewidencji Starosty od dnia 01.01.1999r. pod nr 6.

  7. Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowem - ul. Myśliwska 2B, 86-170 Nowe. Cele - planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów oraz kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości. Klub wykreślono z ewidencji Starosty dnia 22 czerwca 2004 r.
  8. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Serock", ul. Wyzwolenia 47, 86-181 Serock – organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów, wspieranie działalności rekreacyjno – rehabilitacyjnej dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizacja wypoczynku. Wpis w ewidencji Starosty dnia 13.06.2001r. pod nr 8.

  9. Uczniowski Klub Sportowy "WDA" Gródek, ul. Szkolna 5, 86-140 Drzycim – organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów oraz letniego i zimowego wypoczynku. Wpis do ewidencji Starosty dnia 13.06.2001r. pod nr 9.

  10. Uczniowski Klub Sportowy "TRÓJKA" Nowe, ul. Bydgoska 4, 86-170 Nowe – organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów z uwzględnieniem funkcji zdrowotnych. Wpis w ewidencji Starosty dnia 18.09.2001r. pod nr 10.

  11. Uczniowski Klub Sportowy "ROWEREK" przy Szkole Podstawowej w Tuszynach - 86-182 Świekatowo. planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów oraz kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości. Klub wykreślono z ewidencji Starosty dnia 5 lutego 2007 r.
  12. Ludowy Klub Sportowy "MILLENNIUM" Gimnazjum w Świekatowie, ul. Dworcowa 20 a, 86-182 Świekatowo – rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej, kształtowanie pozytywnych cech charakteru oraz integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich. Wpis do ewidencji Starosty dnia 08.04.2002r. pod nr 12.

  13. Uczniowski Klub Sportowy "UŁAN" Szkoła Podstawowa w Grupie, ul. Szkolna 2, 86-134 Dragacz – organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów z uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.Wpis w ewidencji Starosty dnia 21.07.2003r. pod nr 13.

  14. Uczniowski Klub Sportowy "MICHAŁEK" przy Gimnazjum w Michalu, 86-134 Dragacz – organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów z uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.Wpis w ewidencji Starosty dnia 03.10.2003r. pod nr 14.

  15. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Joker" Świecie, SP Nr 8, Al. Jana Pawła II 8, 86 - 105 Świecie – krzewienie kultury fizycznej, rozwijanie i popularyzacja piłki siatkowej oraz wychowanie członków Klubu zgodnie z tradycjami ruchu olimpijskiego.                Wpis w ewidencji Starosty dnia 19.02.2004r. pod nr 15.

  16. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Spartakus" Lniano, przy SP im. Jana Pawła II, ul. Szkolna 13, 86-141 Lniano - krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie pozytywnych cech charakteru oraz wychowanie członków klubu zgodnie z tradycjami ruchu olimpijskiego.Wpis w ewidencji Starosty dnia 23.12.2004r. pod nr 16.

  17. Uczniowski Klub Sportowy "Fala" Świekatowo przy SP Świekatowo, ul. Dworcowa 20 a, 86-182 Świekatowo – rozwijanie różnych form kultury fizycznej z uwzględnieniem rekreacji i rehabilitacji ruchowej. Wpis w ewidencji Starosty dnia 01.12.2005r. pod nr 17.

  18. Uczniowski Klub Sportowy "Sprint", Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Kościuszki 6 a, 86-100 Świecie – edukacja sportowa dzieci i młodzieży, rozwijanie różnorodnych form kultury fizycznej, popularyzacja sportu masowego z dużym naciskiem na lekkoatletykę z uwzględnieniem funkcji zdrowia. Wpis w ewidencji Starosty dnia 08.12.2005r. pod nr 18.

  19. Uczniowski Klub Sportowy "Mestwin" przy Gimnazjum nr 2 w Świeciu, ul. Ogrodowa 1c, 86-100 Świecie – rozwiązywanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej ze szczególnym uwzględnieniem piłki ręcznej i lekkiej atletyki oraz wychowanie członków klubu zgodnie z tradycjami ruchu. Wpis w ewidencji Starosty dnia 31.07.2006r. pod nr 19. Wykreślono z ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych dnia 20.02.2015 r.  

  20. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Maxus" Drzycim, Szkoła Podstawowa, ul. Broniewskiego 2, 86-140 Drzycim – krzewienie kultury wśród dzieci i młodzieży oraz wychowanie zgodnie z tradycjami ruchu. Wpis w ewidencji Starosty dnia 28.12.2012r.  pod nr 20.

  21. Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Olimpia" Drzycim, ul. Młyńska 19, 86-140 Drzycim – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży , organizowanie działalności sportowej, przeciwdziałanie patologiom społecznym, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, popularyzowanie krajoznawstwa oraz organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży. Wpis w ewidencji Starosty dnia 06.02.2009r. pod nr 21.

  22. Uczniowski Klub Sportowy "KOGA" w Grupie, ul. Szkolna 2, 86-134 Dragacz - planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu. Wpis w ewidencji Starosty dnia 10.09.2012r. pod nr 22.

  VII. WYKAZ FUNDACJI.

  1. Fundacja Na Rzecz Kształcenia i Wychowania "Progress", ul. WP 143, 86-100 Świecie – działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, organizowanie wyjazdów letnich i zimowych dla dzieci i młodzieży, zwalczanie bezrobocia i działanie na rzecz osób niepełnosprawnych. KRS:0000258017

  2. Fundacja "Radość Dziecka", Sierosław 35, 86 - 140 Drzycim – prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym w środowiskach zagrożonych oraz animacji środowisk społecznych, prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju dzieci. KRS: 0000298367

  3. Fundacja "EURO-CAMP", Grupa, ul. Libeckiego 1, 86-132 Grupa – poprawa warunków bytowych cudzoziemców, zapewnienie pomocy bytowej, społecznej, psychologicznej i medycznej osobom przebywającym w ośrodkach dla uchodźców, wspieranie osób niepełnosprawnych, zapewnienie dzieciom i dorosłym, przebywającym w ośrodkach dla uchodźców, dostępu do edukacji i różnych form kształcenia oraz ochrony na terytorium RP. KRS: 0000317479

  4. Fundacja "CHCĘ POZNAĆ MOJĄ WIEŚ", Mukrz 20, 86-141 Lniano – inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań we wszelkich dziedzinach życia społecznego. KRS:0000324801

  5. Fundacja "SPORT DLA ZDROWIA", ul. Sądowa 18/38, lokal 4, 86-100 Świecie – prowadzenie zajęć sportowych w szpitalach zwłaszcza o profilu psychiatrycznym, zwiększenie aktywności fizycznej dzieci hospitalizowanych długoterminowo oraz organizowanie masowych imprez sportowych w celu poprawienia kondycji fizycznej rodziców i ich dzieci. KRS:0000353379

  6. Fundacja "NOWE" w Nowem - posiada status organizacji pożytku publicznego – pomoc w pokonywaniu barier rozwoju osobowego i społecznego osobom, rodzinom i grupom żyjącym w warunkach poważnie utrudniających ten rozwój lub zagrożonych społecznym wykluczeniem, ochrona i promocja zdrowia, oraz nauka, kultura, edukacja, oświata i wychowanie. KRS: 0000271512

  7. Fundacja Pomocy Chorym Dzieciom i Młodzieży "W NASZYM ŚWIECIE", ul. Wojska Polskiego 173, 86-100 Świecie - niesienie pomocy chorym dzieciom i młodzieży, działalność charytatywna, pomocowa i edukacyjna, promocja wolontariatu na rzecz chorych. KRS:0000448696
  8. "FUNDACJA ROZWOJU PERSPEKTYW", ul. Wyzwolenia 9, 86-141 Lniano - działalność na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa, pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, ochrona i promocja zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawych i inne. KRS: 0000557894
  9. "FUNDACJA POD IMIENIEM KOWALA", ul. Witolda Małcużyńskiego 19, 86-105 Świecie - inicjonowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego oraz profilaktyce społecznej, wspieranie mniejszości narodowych i etnicznych, promowanie idei integracji europejskiej, rozwój edukacji i ochrona dziedzictwa kulturowego mniejszości w Polsce. KRS:0000559556

  Wytworzył: Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego (15 lipca 2003)
  Opublikował: Monika Piersa (15 lipca 2003, 15:34:57)

  Ostatnia zmiana: Zbigniew Semrau (13 października 2015, 13:36:40)
  Zmieniono: Wpis do KRS

  rejestr zmian tej informacji »


  Liczba odsłon: 32111

  wersja do zapisu wersja do druku

  W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

  Zamknij