Strona archiwalna

Starostwo Powiatowe w Świeciu informuje, że niniejsza strona nie jest już aktualnie obowiązującym Biuletynem Informacji Publicznej Starostwa, a stanowi jedynie archiwum dotychczasowych informacji.

Jeśli szukają Państwa aktualnych informacji zapraszamy do aktualnie obowiązującej strony Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:

bip.csw.pl

Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2015

zamówienie na:

Dostawy żywności z podziałem na części na 2016

zamawiający: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 'Dom Dziecka' w Bąkowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: P1.740.DK.2015
wartość: Poniżej równowartości kwoty 207 000 euro
termin składania ofert: 29 grudnia 2015  09:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych dyrektor Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie informuje, że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego (wartość szacunkowa poniżej 207 000 euro) na dostawy żywności na 2016r. do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 „Dom Dziecka” w Bąkowie, wyłoniono następujących wykonawców: CZĘŚĆ I : RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE – CPV 15800000-6 Wybrano najkorzystniejszą ofertę z ceną ofertową brutto 30 056,85 zł złożoną przez: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe POLARIS, ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz. Uzasadnienie wyboru: wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta uzyskała łącznie w dwóch punktowanych kryteriach 100 punktów. - CZĘŚĆ II: PIECZYWO - CPV 15811000-6 Wybrano najkorzystniejszą ofertę z ceną ofertową brutto 9 296,40 zł złożoną przez: Color Trans Sp z oo, Lipniki, ul. Stawowa 7, 86-005 Białe Błota Uzasadnienie wyboru: wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta uzyskała łącznie w dwóch punktowanych kryteriach 96 punktów. - CZĘŚĆ III: NABIAŁ - CPV- 15500000-3 Wybrano najkorzystniejszą ofertę z ceną ofertową brutto 24 973, 70 zł złożoną przez: Spółdzielnia Mleczarska „ŚWIECKA” ul. Chełmińska 6, 86-101 Świecie. Uzasadnienie wyboru: wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta uzyskała łącznie w dwóch punktowanych kryteriach 98 punktów. CZĘŚĆ IV: MIĘSO I WĘDLINY CPV - 15100000-9 Wybrano najkorzystniejszą ofertę z ceną ofertową brutto 27 428,50 zł złożoną przez: Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, ul. Dworcowa 8/1, 86-120 Pruszcz. Uzasadnienie wyboru: wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta uzyskała łącznie w dwóch punktowanych kryteriach 98 punktów. CZĘŚĆ V: RYBY I PRODUKTY MROŻONE CPV 1520000-0 CPV - 15896000-5 Wybrano najkorzystniejszą ofertę z ceną ofertową brutto 13 719,82 zł złożoną przez: Iglotex Dystrybucja Sp z oo, ul. Polska 20, 81-339 Gdynia, FILIA SKÓRCZ, ul. Lesna 2, 83-220 Skórcz Uzasadnienie wyboru: wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta uzyskała łącznie w dwóch punktowanych kryteriach 98 punktów. CZĘŚĆ VI: JAJA CPV - 03142500-3 Wybrano najkorzystniejszą ofertę z ceną ofertową brutto 2 740,50 zł złożoną przez: „LIMPOL” Sp zo.o., ul. Myśliwska 14, Fletnowo, 86-134 Dragacz Uzasadnienie wyboru: wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta uzyskała łącznie w dwóch punktowanych kryteriach 100 punktów. CZĘŚĆ VII: OWOCE I WARZYWA CPV 15300000-1 Wybrano najkorzystniejszą ofertę z ceną ofertową brutto 9 131,74 zł złożoną przez: Firma Handlowo-Usługowa, Damian Dominikowski, ul. Dworcowa 44, 86-160 Warlubie. Uzasadnienie wyboru: wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta uzyskała łącznie w dwóch punktowanych kryteriach 98 punktów. CZEŚĆ VIII: ZIEMNIAKI CPV 15310000-4 Wybrano najkorzystniejszą ofertę z ceną ofertową brutto 3 915,00 złożoną przez: Gospodarstwo Rolne, Wojciech Szafryna, Bzowo 17, 86-160 Warlubie. Uzasadnienie wyboru: wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta uzyskała łącznie w dwóch punktowanych kryteriach 98 punktów. W postępowaniu nie odrzucono żadnej ze złożonych ofert. W toku postępowania nie wykluczono żadnego z wykonawców. Z wykonawcami wyłonionymi w toku postępowania zostaną podpisane umowy w terminie nie krótszym niż 5 dni od powiadomienia wszystkich uczestników postępowania o jego wyniku. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy żywności do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 „Dom Dziecka” w Bąkowie o szacunkowej wartości poniżej 207 000 euro I Nazwa i adres zamawiającego. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 „Dom Dziecka” w Bąkowie Bąkowo 37, 86-160 Warlubie II Określenie trybu zamówienia. Przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 – 46 ustawy Prawo zamówień publicznych III Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia. http://www.bip.powiat.swiecki.lo.pl IV Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwościach składania ofert częściowych. - CZĘŚĆ I : RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE, - CZĘŚĆ II: PIECZYWO , - CZĘŚĆ III: NABIAŁ, - CZĘŚĆ IV: MIĘSO I WĘDLINY, - CZĘŚĆ V: RYBY I PRODUKTY MROŻONE , - CZĘŚĆ VI: JAJA , - CZĘŚĆ VII: OWOCE I WARZYWA - CZĘŚĆ VIII : ZIEMNIAKI Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną liczbę części zamówienia. Dostawy mają charakter zakupów bieżących i będą następowały od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2016r. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie własnym transportem produkty wskazane w formularzu cenowym lub formularzach cenowych (w przypadku składania oferty w więcej niż jednej części) w ilości uprzednio wskazanej przez zamawiającego i na adres zamawiającego, Bąkowo 37, 86-160 Warlubie. V Informacje o możliwości złożenia oferty wariantowej. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty wariantowej. VI Termin wykonania zamówienia. Dostawy będą się odbywały okresowo przez cały 2016r. VII Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. spełniają warunki z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, czyli: • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez stwierdzenie “spełnia/nie spełnia”. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż warunki wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego warunku będzie skutkować wykluczeniem wykonawcy z postępowania, co pociąga za sobą odrzucenie jego oferty. 2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp. 3. Spełniają wymogi określone w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. VIII Informacja na temat wadium. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. IX Kryteria oceny ofert i ich znaczenie. Nazwa kryterium i jego waga: Kryterium 1: CENA 95% Kryterium 2: TERMIN PŁATNOŚCI FAKTUR 5% X Miejsce i termin składania ofert. Oferty należy złożyć w siedzibie POW Nr 1 „Dom Dziecka” w Bąkowie, Bąkowo 37, 86-160 Warlubie do dnia 29 grudnia 2015 r. do godz. 09:00. XI Termin związania ofertą. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert. XII Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18 grudnia 2015r. Dyrektor Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie Violetta Antkowska Rozstrzygnięcie żywność 2016 (58kB) pdf

Opublikował: Karolina Szymańska (18 grudnia 2015, 14:34:29)

Ostatnia zmiana: Karolina Szymańska (30 grudnia 2015, 14:54:24)
Zmieniono: Dodano rozstrzygnięcie postępowania w poszczególnych częściach zmówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 259

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij